Từ Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 29/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Viên Thuật
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  Vật phẩm có được: Quân Quốc Luận (trí + 3, lv. 5), Bạch Thiết Kích (công + 5, lv. 10).
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Khi vào Quan Phủ, ta bị Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu với Ngự Lâm Quân 4 người.
  2.Thắng lợi Kĩ Linh sẽ đối thoại với bạn.
  3.Vào nhà Quan Phủ đối thoại với Viên Thuật, hứa giúp tìm Gia Cát Huyền được Thư mời của Gia Cát Huyền.
  4.Đến Cát Ba Ô phía dưới Thành Hứa Xương tìm Gia Cát Huyền, gia nhập đội ngũ được Quân Quốc Luận.
  5.Trước khi rời Cát Ba Ô vào chiến đấu với Chu Hạo,Phong Duệ Binh 4 nguời thắng lợi thì có thể ra ngoài.
  6.Trở về Thành Thọ Xuân trước khi vào quan phủ đối thoại Kỳ Linh,vào quan phủ đối thoại Viên Thuật thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q : Giúp Vũ Phương.
  ĐKNV : phải hoàn thành Q
  giúp Vạn Bà Bà
  Địa điểm : Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  vật phẩm có được: Ngọc Hào Hiệp+30hp lv 10
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đối thoại với Vạn Bà Bà, hứa dẫn Vũ Phân cô nướng đến Thôn Tiểu Phí, Vũ Phân cô nương gia nhập đội ngũ.
  2.Khi ra khỏi ngôi nhà nhỏ gặp sự cản trở của Ngự Lâm Quân, vào chiến đấu Ngự Lam Quân 5 người.
  3.Khi ra khỏi Thành Môn gặp sự cản trở của Trần Kỷ, Du Thiệp, Tuân Chính:
  - chọn 1 thì vào chiến đấu, thắng lợi thì có thể ra khỏi thành.
  -chòn thì ko phải chiến đấu vẫn ra được khỏi thành.
  3.Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại Bác Liễu thì hoàn thành nhiệm vụ được"hào kiệt văn chương +30 hp".
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hạ Hầu Uyên giác ngộ
  ĐKNV:l v 25
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Hợp phì trại, rừng Lô Giang.
  Vật phẩm có được: Hầu Uyên Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến Hợp phì trại tầng 2 trong đại dinh tào tháo đối thoại với Hạ Hầu Uyên đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến rừng Lô Giang tọa độ x:452 y:602 đối thoại với hhuyên vào chiến đấu với Trần Đáo , Gia Cát Quân, Huỳnh Tụ, Hoắc Tuấn, Lưu Phong, lính phục kích 5 ngưòi ,thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lôi Trực ,Huỳnh Nguyệt Anh, Mã Lụy Hướng Bàng, Châu Sáng , phục binh 5 người thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung.
  Vật phẩm có được: mật lệnh hoàng thiên.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại Hạ Phỉ Thành bên trái, trong mê cung ta gặp sự cản trở của Triệu Hoành và Hàm Trung, vào chiến đấu.
  Sắp ra tới cửa khẩu mê cung ta gặp Vạn Tỉnh và Trần Bại, vào chiến đấu, thắng lợi thì có thể vào Rừng Tương Huyện.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Lâm Giang thủy chiến
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Thọ Xuân - Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Chu Du Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Thọ Xuân đối thoại với Chu Thượng.
  Đến quan phủ Hội Mao đối thoại với Tôn Sách, Chu Du gia nhập đội ngũ.
  Giai đoạn này Chu Du phải xuất chiến​
  Đến rừng Lâm Hoài (xem bản đồ Từ Châu) đối thoại. Vào trong đối thoại và chiến đấu tiếp với Tư Trọng Ứng. Thắng lợi Chu Du rời bỏ đội ngũ.
  Đối thoại tiếp với Chu Du dồng ý giúp đở.
  Đến Sào Hồ (Hồng Trạch Hồ - xem bản đồ Từ Châu) đối thoại và chiến đấu với Tào Chiến Viên Thiệu. Vào trong đối thoại và chiến đâu tiếp với Tàu Chiến Trần Lan.
  Vào trong đối thoại và chiến đâu tiếp với Tàu Chiến Trương Huân.
  Thắng lợi đối thoại với Tôn Sách, đối thoại tiếp với Chu Du hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Lục Khẩu thất kế
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: Từ châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đại trướng Nhu Tu ( tầng 2 Nai Thuần Ô) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại noí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao và Kích Bách đoạn (lv 15).
  4. Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc)
  5. Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

  [​IMG]
  [​IMG]

   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Lưu Hoàng Thúc tập kích
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Hạ Phì thành, Hạ Phì thổ sơn mê cung (Từ Châu)
  Vật phẩm có được: giày cự quang (+10 AGI, -1 ATK, lv 30).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến phổ hộ hạ Phì thành đối thoại với Điền Ân Nghị đồng ý giúp đở.
  Đến Hạ Phì thổ sơn mê cung, giữa đường gặp sự cản trở của Hàn Trung. Đến tọa độ 482:395 Lưu Bị xuất hiện đối thoại với Lưu Bị , Lưu Bị gia nhập đội ngũ. Trước khi ra khỏi động gặp sự cản trở của Quản Lợi, thắng lợi được ra khỏi động.
  Trở về phổ hộ hạ Phì thành gặp sự cản trở của Trương Bảo, chiến đấu được vào trong đối thoại với Điền Ân Nghị, Lưu Bị rời bỏ đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: ngọc sải truyền quốc.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Y Nhỉ Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: 40 cân chì tùy, kính hộ tâm (lv 20 +1 AGI, + 6 DEF).
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Ta đến Y Nhỉ Thủy Trại trong Binh Dinh đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Sơn Động Thọ Xuân, trong động đối thoại với Diêm Tượng.
  3.Trong động ta đối thoại tiếp với Hà Dược.
  4.Chuẩn bị thuốc điền thất 3 cái (Hiệp Thạch Sơn- binh đao ngắn), đến Lô Giang Trại đối thoại với Từ Miêu, anh ta gia nhập đội ngũ.
  5.Trở về đối thoại với Trương Liêu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ngươi không chết
  Địa điểm: Nai Thuận Ô, Trại Nhu Tu, Thiên Trụ Sơn.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thạnh Đầu thành.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều (2%)
  Quá Trình:
  1. Đến Nai Thuận Ô, trong Nai Thuận Đại Dinh đối thoại với Tôn Hoán.
  2. Đến Động đá Nai Thuận tọa độ [602:995], vào chiến đấu với Tàng Bá, trận này chỉ được thua ko được thắng.
  3. Đến gần cửa động tọa độ [422:355] đối thoại với Lữ Mông, vào chiến đấu.
  4. Đến Trại Nhu Tu, trong Đại Trướng đối thoại với Tôn Quyền, Tôn Du, đồng ý tìm gỗHộinhấtđẳng (Tước Vĩ sơn động) 1 cái.
  5. Đến gặp Văn Tắc ở Nai Thuận Ô vào chiến đấu.Thắng lợi chiến đấu tiếp với Tào Tháo.
  6. Đến Tầng 2 Thiên Trụ sơn, tọa độ [1876:422] vào chiến đấu, thắng lợi tiến lên đối thoại với Tào Tháo, tiếp tục chiến đấu.
  7. Trở về Nhu Tu Đại Trướng đối thoại với Tôn Quyền là hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: nhiệm vụ Thái Sử Từ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò, bên Giang Đông.
  Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn – 2, lv. 25).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
  2.Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Nhổ mũi tên ra.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
  Địa điểm: Từ Châu, Tú Quan.
  Vật phẩm có được: Kim tỏa của Hạ Hầu Tôn
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến cửa ra Tú Quan đối thoại với Hạ Hầu Huyên, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Triệu Tứ và vào chiến đấu với Hứa Kỷ, Đai Cang, Vương Giai, Triệu Tứ, Từ Huyên, Lý Châu.
  Sau khi thắng lợi, trong động ta đối thoại với Viên Hoan và vào chiến đấu với Trần Quần, Cao Thuận, Trần Kiều, Viên Hoan, Tào Tính, Xích Minh.
  Thắng lợi trở về tìm Hạ Hầu Huyên, ông ta sẽ kêu bạn đi tìm dã khùy gân (Rừng Tương Huyện, Phản Hồng Lan), cỏ chó cắn người (Rừng Trác Quận, Độc Hành Đạo, hoặc lượm ở thành Tam Giang, Nam Trung) mỗi thứ 3 cái.
  Đưa những thứ này cho Hạ Hầu Huyên thì hoàn thành nhiệm vụ.

  [​IMG]
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Quan Vũ hàng Hán.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  tả kích chiến.
  Địa điểm: Từ Châu, Tiểu Phí Thôn.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Bội mẫn chương, Bộc kích văn chương
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  qua 5 ải chém 6 tướng
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Tiểu Phí thôn (từ Châu), Trần Đăng xuất hiện đối thoại với Trần Đăng.
  Tiếp tục đến quan phủ gặp sự cản trở của Cự Vệ chiến đấu Cự Vệ, Hạ Hầu Bác, Vương Trung, Lộ Chiêu, Chu Linh, Lính Phục Kích x 5, tiếp viện Lưu Đại, Phục Binh x 5. Thăng lợi vào trong đối thoại với Lưu Bị.
  Đến Hạ Phỉ Thành ta vào nhà của Cam Phu Nhân đối thoại, đồng ý giúp đỡ. Ra khỏi thành gặp sự cản trở và chiến đấu của Lưu Hoa, Lữ Hổ, Ngưu Kim, Hàn Hạo, Lý Thông, Diệu Võ Quân x 5, tiếp viện Phùng Giai, Chấn Võ Quân x 5.
  Đến Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung, tại lối vào ta chiến đấu với Tào Nhân, Tào Thuần, Khổng Tú, Hạ Hầu Lan, Tào Hồng, Cửu Du, Dư Cấm, Mưu Sư x 2, tiếp viện Mưu Sư x 5.
  Đến rừng Hạ Phì (phía trong sơn động Hạ phì) ta gặp một đám người Hạ Hầu Tôn cản lại, khi đối thoại với ông ta sẽ vào chiến đấu với Lý Điển, Trình Lập, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Lạc Tiến, Thái Dương, Thi Hoan, Sách Sư (Địa) x 3, tiếp viện Sách Sư ( phong) x 5, địa x 2.
  Tiếp tục đến tầng thứ 2 rừng Hạ phì ta chiến đấu tiếp với Quách Gia, Điển Vi, Hứa Tự, Từ Hỏang, Tuân Úc, Mãn Sủng, Trương Liêu, Lý Thông, Phiến Tướng (phong) x 2, tiếp viện Phiến Tướng (địa) x 5, phong x 5.
  Thắng lợi ta theo hướng bên trái đi gặp Hạ Phỉ Binh đối thoại, gặp Quan Vũ đối thoại tiếp.
  Trở về Hạ Phỉ Thành đối thoại với Cam Phu Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: sinh con như Tôn Trọng Mưu
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Tấn Ví Nguy Công, học được skill bách xuyên.
  Địa điểm: Trại Hợp Phì - Từ Châu.
  Vật phẩm có được: cung 96 TT (random)
  NV tiếp theo: Kiến An thất tử
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở được hộp bánh.
  Đến nhà Tuân Ức tại Thọ Xuân đối thoại với Tuân Ức.
  Trở về Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo.
  Đến Nai Thuần Ô đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo trúng tên gia nhập đội ngũ.
  Trên đường về Hợp Phì Trại cho Tào Tháo trúng tên xuất chiến, gặp sự cản trở của quân Ngô nhiều lần.
  Thắng lợi đến Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo.
  Đến đỉnh núi Thiên Trụ đối thoại với Tào Tháo, chiến đấu 2 trận.
  Trở về Binh trướng Hợp phì Trại đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: sơ chiến Hợp Phì.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Giang lăng đẫm máu.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Hợp Phì Trại. .
  Vật phẩm có được: thiên lý mã (trung + 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Ta đến Chuẩn Nam Hợp Phì Trại tầng thứ 2 trong Doanh Binh đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Thiên Trụ Sơn đối thoại với Lôi Trục và vào chiến đấu với Trần Lan, Công Tôn Dương, Tôn Cảo, Mai Thành, Hàn Đương, Lôi Tự, Lôi Bạc, Nộ Giáp Binh, Vô Nan Quân 2 người.
  3.Thắng lợi ta đến Sơn Đỉnh đối thoại với Phiến Tướng và vào chiến đấu với Trương Nhung, Tôn Quyền, Trình Phổ, Binh Kỳ Hiệu 3 người.
  4.Thắng lợi trở về Hợp Phì Trại đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
  5.Sau khi ra khỏi dinh ta theo hướng bên trái đi, đối thoại với Trương Liêu và vào chiến đấu với Qua Định, Dưỡng Mã Quan.
  6.Thắng lợi ta vào chiến đấu tiếp với Tống Định, Thành Đương, Từ Cố, Chấn Võ Quân 2 người.
  7.Thắng lợi ta vào chiến đấu với Chu Nhiên, Lữ Đại, Đổng Trạc, Hạ Tề, Phan Chương, Trại Chiết Xung 5 người.
  8.Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Trương Chiêu, Lục Tốn, Hoàng Cái, Chu Thái, Lữ Mông, Tề Vũ Quân ? người.
  9.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tào Chương trí tại bốn phương.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 25.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Hỏa Linh Châu, Sơ Kê Vũ (Hỏa + 1).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Quan Phủ Hạ Phỉ Thành đối thoại với Tào Tương, đồng ý giúp đỡ.
  Đến ngôi nhà nhỏ Đông Hải phía Nam bên ngoài bắt sống Đại Võ Quan ( phong lv. 66 ).
  Trở về tìm Tào Tương đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến tầng thứ 2 Hiệp Thạch Sơn đối thoại với Quản Thừa và vào chiến đấu với Tùng Tiền, Quản Thừa, Lý Điều, Vương Doanh, Quân Thiết Tặc 6 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: tấn công Hạ Hầu Thuận.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ ,
  trì viện Từ Châu thành.
  Vật phẩm có được: nón Linh Vương (+6 INT, lv 15)
  Địa điểm: Từ Châu thành, Hạ Phì thành (Từ Châu).
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  thuộc hạ Đào Khiêm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm đồng ý giúp đở.
  Đến Hạ phì thành gặp sự cản trở của Hạ Hầu Đôn, chiến đấu với Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Uyên. Thắng lợi lập tức gặp sự cản trở của Tào Tháo, chiến đấu với Tào Tháo, Tào Hồng, Cửu Du. Thắng lợi đựơc vào trong.
  Tại đại độ Hạ Phì đối thoại với Trần Đăng hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: thuộc hạ Đào Khiêm.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  tấn công Hạ Hầu Thuận.
  Địa điểm: Hạ Phì Thành , Từ Châu Thành(Từ Châu), sơn động Khoa ChâuVật phẩm có được: găng tay bích bo (+15 INT, -2 ATK, lv 45), Xích đế thủ (+ 12 INT, – 1 DEF, lv. 40).
  Nhiệm vụ tiếp theo: đại chiến Vu Đài
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đại độ Hạ Phì đối thoại với Trần Đăng đồng ý giúp đở.
  Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với Binh Kích Móc, Dư Cấm xuất hiện, đối thoại với Dư Cấm vào chiến đấu với Dư Cấm, Trình Lập, Lữ Hổ, Ngưu Kim, Binh Kích Móc 4 người, thắng lợi tiếp tục chiến đấu Dư Cấm, Trình Lập, Lữ Hổ, Ngưu Kim, Lưu Hoa, Binh Kích Móc 5 người.
  Ma Xiêu xuất hiện, đối thoại Ma Xiêu.
  Trở về thành Từ Châu, tại cổng thành Đào Khiêm xuất hiện, đối thoại với Đào Khiêm hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: thợ may thiên tài.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv25, hoàn thành Q bỏ tay ra không tôi không khách sáo đâu đấy và nhận được văn chương miêu mi
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Ta đến Thành Thọ Xuân đối thoại với Tiểu Đỗ, đồng ý giúp đỡ, Tiểu Đỗ gia nhập đội ngũ.
  2.Đến Dương Châu Bắc Cố Sơn đối thoại với Tiên Đồng, Tiểu Đỗ rời khỏi đội ngũ.
  Giúp tìm văn chương miêu mi , lụa lam thiên (Mạng Thạch Sơn-binh sói Khăn Vàng), vải nguyên sắc (Thành Thọ Xuân gần chỗ Viên Diệu đứng) mỗi thứ một cái.
  3.Trở về Thành Thọ Xuân giao cho Tiểu Đỗ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Vật phẩm có được: văn chương miêu mi thật (công + 2, HP lớn nhất + 20, lv. 20).
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ
  Chỉ có Cam Hưng Bá
  Khu vực: Từ Châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: random Bạch Linh vũ giáp (atk +29, agi +3, lv50) cnhư x2
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Ngay khi hoàn thành Q
  Chỉ có Cam Hưng Bá, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đi qua Động đá Nai Thuần bên trái đến rừng Nhu Tu tầng 2 (map có Uy võ binh), tọa độ 1300-700 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tào Nhu, Trương Liêu, Huyện Úy x8
  3. Thắng lợi quay lại Nhu Tu trại tọa độ 1050-2900 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  4. Đến đầm lầy Nhu Tu (rừng Nhu Tu tầng 2 đi xuống bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó đến tọa độ 550-200 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  5. Đến tọa độ 2200-1150 xảy ra đối thoại, Tôn Quyền gia nhập đội ngũ.
  6. Cho Tôn Quyền xuất chiến, di chuyển trong đầm lầy Nhu Tu gặp và chiến đấu 3 trận với quân Tào.


  • [*]2510-850 Trương Liêu, thượng tướng x4
   [*]1600-700 Từ Hoảng, thượng tướng x4
   [*]1200-650 Hứa Chử, thượng tướng x4
  7. Thắng lợi đi đến 500-250 xảy ra đối thoại, tiếp tục đi trong đầm lầy chiến đấu thêm 2 trận nữa. Thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

  • [*]1800-1500 Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử, thượng tướng x7
   [*]500-250 Tào Tháo, cửu trận quân x9
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Trận động đất.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 30.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
  Vật phẩm có được: Triệu gọi hệ địa.
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Bức tượng nhỏ bên hồ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Hạ Phỉ Thành đối thoại với Cao Đại Ma, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung, trong động ta thấy có một nham thạch, bấm vào ấy thì lập tức vào chiến đấu với Quái Nham đang bị giam giữ.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này