The amateur's Recent Activity

  1. The amateur đã trả lời vào chủ đề Card game, board game.

    Đây, mua 15$, print and play (ra ngoài tiệm in ra rồi chơi, cơ mà phải mua 1 bộ dice). Cần biết tiếng Anh. Ta gần đây chơi cái Galaxy...

    27/3/23 lúc 21:23