[Chat Thread] No title

Thảo luận trong 'Counter Strike' bắt đầu bởi My Own Way, 5/8/13.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. GoldSrc

  GoldSrc Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  6/8/15
  Bài viết:
  334
  Nơi ở:
  The Moon
  Dù em ko chơi LOL ,nhưng em dám đảm bảo với bác Orpheus rằng chỉ cần bác đưa hình em gái bác lên là thế nào cũng có mấy tên share nick ngay :d
   
 2. MrKaii

  MrKaii The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  14/6/11
  Bài viết:
  2,208
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Team dev china "kali" bao gồm djb, nagis, lzxt. ... ai cũng thích anime. Toàn avt vs photos anime :go:
  Hình như các nhà lập trình họ rất thích hoạt hình
   
 3. My Own Way

  My Own Way S.V.E.N Commander Quy Ẩn

  Tham gia ngày:
  30/7/09
  Bài viết:
  12,083
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Seed phát
   
 4. GoldSrc

  GoldSrc Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  6/8/15
  Bài viết:
  334
  Nơi ở:
  The Moon
  Cái background map de_truth_cz nhìn hay phết nhỉ :)
   
 5. kungfulon

  kungfulon The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  1/5/11
  Bài viết:
  2,258
  Nơi ở:
  Literature World
  đây cũng thích animu <(") dias cũng thích animu <(")
   
 6. MrKaii

  MrKaii The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  14/6/11
  Bài viết:
  2,208
  Nơi ở:
  Hà Nội
 7. yooboorine

  yooboorine Fire in the hole!

  Tham gia ngày:
  30/12/09
  Bài viết:
  2,691
  Nơi ở:
  EU's Force
  tự dưng dạo này thèm chơi CSO NST quay lại đây thì thấy vắng như chùa bà đanh :-<
   
 8. dailucFPS

  dailucFPS Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  7/5/12
  Bài viết:
  137
  Nơi ở:
  long xuyên
  Happy new year mấy thím
   
 9. MrKaii

  MrKaii The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  14/6/11
  Bài viết:
  2,208
  Nơi ở:
  Hà Nội
  cso nst, djb, bte khs cứ chơi mạng lan là 1 lúc sau player tự động bị kick ra nhé. Trước chơi zp cũng bị vậy -.-
   
 10. kungfulon

  kungfulon The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  1/5/11
  Bài viết:
  2,258
  Nơi ở:
  Literature World
 11. MrKaii

  MrKaii The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  14/6/11
  Bài viết:
  2,208
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Như này à 8-|
  PHP:
  #include <windows.h>

  typedef LONG NTSTATUS;
  typedef NTSTATUS *PNTSTATUS;

  #define STATUS_SUCCESS ((NTSTATUS)0x00000000)

  #define MEM_EXECUTE_OPTION_DISABLE 0x1
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_ENABLE 0x2
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_DISABLE_THUNK_EMULATION 0x4
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_PERMANENT 0x8
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_EXECUTE_DISPATCH_ENABLE 0x10
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_IMAGE_DISPATCH_ENABLE 0x20
  #define MEM_EXECUTE_OPTION_VALID_FLAGS 0x3f

  typedef enum _PROCESSINFOCLASS
  {
      
  ProcessBasicInformation,
      
  ProcessQuotaLimits,
      
  ProcessIoCounters,
      
  ProcessVmCounters,
      
  ProcessTimes,
      
  ProcessBasePriority,
      
  ProcessRaisePriority,
      
  ProcessDebugPort,
      
  ProcessExceptionPort,
      
  ProcessAccessToken,
      
  ProcessLdtInformation,
      
  ProcessLdtSize,
      
  ProcessDefaultHardErrorMode,
      
  ProcessIoPortHandlers,
      
  ProcessPooledUsageAndLimits,
      
  ProcessWorkingSetWatch,
      
  ProcessUserModeIOPL,
      
  ProcessEnableAlignmentFaultFixup,
      
  ProcessPriorityClass,
      
  ProcessWx86Information,
      
  ProcessHandleCount,
      
  ProcessAffinityMask,
      
  ProcessPriorityBoost,
      
  ProcessDeviceMap,
      
  ProcessSessionInformation,
      
  ProcessForegroundInformation,
      
  ProcessWow64Information,
      
  ProcessImageFileName,
      
  ProcessLUIDDeviceMapsEnabled,
      
  ProcessBreakOnTermination,
      
  ProcessDebugObjectHandle,
      
  ProcessDebugFlags,
      
  ProcessHandleTracing,
      
  ProcessIoPriority,
      
  ProcessExecuteFlags,
      
  ProcessResourceManagement,
      
  ProcessCookie,
      
  ProcessImageInformation,
      
  MaxProcessInfoClass
  }
  PROCESSINFOCLASS;

  BOOL Sys_CloseDEP(void)
  {
      static 
  NTSTATUS (WINAPI *pfnNtSetInformationProcess)(HANDLE ProcessHandlePROCESSINFOCLASS ProcessInformationClassPVOID ProcessInformationULONG ProcessInformationLength) = (NTSTATUS (WINAPI *)(HANDLEPROCESSINFOCLASSPVOIDULONG))GetProcAddress(GetModuleHandle("ntdll.dll"), "NtSetInformationProcess");
      
  ULONG ExecuteFlags MEM_EXECUTE_OPTION_ENABLE;

      return (
  pfnNtSetInformationProcess(GetCurrentProcess(), ProcessExecuteFlags, &ExecuteFlagssizeof(ExecuteFlags)) == 0);
  }

  BOOL Sys_GetExecutableName(char *pszNameint nSize)
  {
      return 
  GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), pszNamenSize) != 0;
  }

  char *Sys_GetLongPathName(void)
  {
      
  char szShortPath[MAX_PATH];
      static 
  char szLongPath[MAX_PATH];
      
  char *pszPath;

      
  szShortPath[0] = 0;
      
  szLongPath[0] = 0;

      if (
  GetModuleFileName(NULLszShortPathsizeof(szShortPath)))
      {
          
  GetLongPathName(szShortPathszLongPathsizeof(szLongPath));
          
  pszPath strrchr(szLongPath'\\');

          if (
  pszPath[0])
              
  pszPath[1] = 0;

          
  size_t len strlen(szLongPath);

          if (
  len 0)
          {
              if (
  szLongPath[len 1] == '\\' || szLongPath[len 1] == '/')
                  
  szLongPath[len 1] = 0;
          }
      }

      return 
  szLongPath;
  }
  PHP:
  #include <IEngine.h>
  #include "LoadBlob.h"
  #include "ExceptHandle.h"
  #include "sys.h"

  #pragma warning(disable : 4733)
  #pragma comment(lib, "ws2_32.lib")

  IFileSystem *g_pFileSystem;

  HINTERFACEMODULE LoadFilesystemModule(void)
  {
      
  HINTERFACEMODULE hModule Sys_LoadModule("filesystem_stdio.dll");

      if (!
  hModule)
      {
          
  MessageBox(NULL"Could not load filesystem dll.\nFileSystem crashed during construction.""Fatal Error"MB_ICONERROR);
          return 
  NULL;
      }

      return 
  hModule;
  }

  void SetEngineDLL(const char *&pszEngineDLL)
  {
      
  pszEngineDLL registry->ReadString("EngineDLL""hw.dll");

      if (
  CommandLine()->CheckParm("-soft") || CommandLine()->CheckParm("-software"))
          
  pszEngineDLL "sw.dll";
      else if (
  CommandLine()->CheckParm("-gl") || CommandLine()->CheckParm("-d3d"))
          
  pszEngineDLL "hw.dll";

      
  registry->WriteString("EngineDLL"pszEngineDLL);
  }

  BOOL OnVideoModeFailed(void)
  {
      
  registry->WriteInt("ScreenWidth"640);
      
  registry->WriteInt("ScreenHeight"480);
      
  registry->WriteInt("ScreenBPP"16);
      
  registry->WriteString("EngineDLL""sw.dll");

      return (
  MessageBox(NULL"The specified video mode is not supported.\nThe game will now run in software mode.""Video mode change failure"MB_OKCANCEL MB_ICONWARNING) == IDOK);
  }

  BlobFootprint_t g_blobfootprintClient;

  int CALLBACK WinMain(HINSTANCE hInstanceHINSTANCE hPrevInstanceLPSTR lpCmdLineint nCmdShow)
  {
      
  HANDLE hObject NULL;

      
  CommandLine()->CreateCmdLine(GetCommandLine());
      
  CommandLine()->RemoveParm("-steam");

  #ifndef _DEBUG
      
  BOOL (*IsDebuggerPresent)(void) = (BOOL (*)(void))GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "IsDebuggerPresent");

      if (!
  IsDebuggerPresent() && CommandLine()->CheckParm("-nomutex") == NULL)
      {
          
  hObject CreateMutex(NULLFALSE"ValveHalfLifeLauncherMutex");

          
  DWORD dwStatus WaitForSingleObject(hObject0);

          if (
  dwStatus && dwStatus != WAIT_ABANDONED)
          {
              
  MessageBox(NULL"Could not launch game.\nOnly one instance of this game can be run at a time.""Error"MB_ICONERROR);
              return 
  0;
          }
      }
  #endif

      
  WSAData WSAData;
      
  WSAStartup(2, &WSAData);

      
  registry->Init();

      
  char szFileName[256];
      
  Sys_GetExecutableName(szFileNamesizeof(szFileName));
      
  char *szExeName strrchr(szFileName'\\') + 1;

      if (
  stricmp(szExeName"hl.exe") && CommandLine()->CheckParm("-game") == NULL)
      {
          
  szExeName[strlen(szExeName) - 4] = '\0';
          
  CommandLine()->AppendParm("-game"szExeName);
      }

      const 
  char *_szGameName;
      static 
  char szGameName[32];
      const 
  char *szGameStr CommandLine()->CheckParm("-game", &_szGameName);
      
  strcpy(szGameName_szGameName);

      if (
  szGameStr && !strnicmp(&szGameStr[6], "czero"5))
          
  CommandLine()->AppendParm("-forcevalve"NULL);

      if (
  registry->ReadInt("CrashInitializingVideoMode"FALSE))
      {
          
  registry->WriteInt("CrashInitializingVideoMode"FALSE);

          if (
  strcmp(registry->ReadString("EngineDLL""hw.dll"), "hw.dll"))
          {
              if (
  registry->ReadInt("EngineD3D"FALSE))
              {
                  
  registry->WriteInt("EngineD3D"FALSE);

                  if (
  MessageBox(NULL"The game has detected that the previous attempt to start in D3D video mode failed.\nThe game will now run attempt to run in openGL mode.""Video mode change failure"MB_OKCANCEL MB_ICONWARNING) != IDOK)
                      return 
  0;
              }
              else
              {
                  
  registry->WriteString("EngineDLL""sw.dll");

                  if (
  MessageBox(NULL"The game has detected that the previous attempt to start in openGL video mode failed.\nThe game will now run in software mode.""Video mode change failure"MB_OKCANCEL MB_ICONWARNING) != IDOK)
                      return 
  0;
              }

              
  registry->WriteInt("ScreenWidth"640);
              
  registry->WriteInt("ScreenHeight"480);
              
  registry->WriteInt("ScreenBPP"16);
          }
      }

      while (
  1)
      {
          
  HINTERFACEMODULE hFileSystem LoadFilesystemModule();

          if (!
  hFileSystem)
              break;

          
  MH_Init(szGameName);

          
  CreateInterfaceFn fsCreateInterface = (CreateInterfaceFn)Sys_GetFactory(hFileSystem);
          
  g_pFileSystem = (IFileSystem *)fsCreateInterface(FILESYSTEM_INTERFACE_VERSIONNULL);
          
  g_pFileSystem->Mount();
          
  g_pFileSystem->AddSearchPath(Sys_GetLongPathName(), "ROOT");

          static 
  char szNewCommandParams[2048];
          const 
  char *pszEngineDLL;
          
  int iResult ENGINE_RESULT_NONE;

          
  SetEngineDLL(pszEngineDLL);

          
  szNewCommandParams[0] = 0;
          
  g_blobfootprintClient.m_hDll NULL;

          
  IEngine *engineAPI NULL;
          
  HINTERFACEMODULE hEngine;
          
  bool bUseBlobDLL false;

          if (
  FIsBlob(pszEngineDLL))
          {
  #ifndef _USRDLL
              
  Sys_CloseDEP();
              
  SetupExceptHandler3();
  #endif
              
  NLoadBlobFile(pszEngineDLL, &g_blobfootprintClient, (void **)&engineAPI);
              
  bUseBlobDLL true;
          }
          else
          {
              
  hEngine Sys_LoadModule(pszEngineDLL);

              if (!
  hEngine)
              {
                  static 
  char msg[512];
                  
  wsprintf(msg"Could not load %s.\nPlease try again at a later time."pszEngineDLL);
                  
  MessageBox(NULLmsg"Fatal Error"MB_ICONERROR);
                  break;
              }

              
  CreateInterfaceFn engineCreateInterface = (CreateInterfaceFn)Sys_GetFactory(hEngine);
              
  engineAPI = (IEngine *)engineCreateInterface(VENGINE_LAUNCHER_API_VERSIONNULL);

              if (!
  engineCreateInterface || !engineAPI)
                  
  Sys_FreeModule(hEngine);
          }

          if (
  engineAPI)
          {
              
  MH_LoadEngine(bUseBlobDLL NULL : (HMODULE)hEngine);
              
  iResult engineAPI->Run(hInstanceSys_GetLongPathName(), CommandLine()->GetCmdLine(), szNewCommandParamsSys_GetFactoryThis(), Sys_GetFactory(hFileSystem));
              
  MH_ExitGame(iResult);

              if (
  bUseBlobDLL)
                  
  FreeBlob(&g_blobfootprintClient);
              else
                  
  Sys_FreeModule(hEngine);
          }

          if (
  iResult == ENGINE_RESULT_NONE || iResult ENGINE_RESULT_UNSUPPORTEDVIDEO)
              break;

          
  bool bContinue;

          switch (
  iResult)
          {
              case 
  ENGINE_RESULT_RESTART:
              {
                  
  bContinue true;
                  break;
              }

              case 
  ENGINE_RESULT_UNSUPPORTEDVIDEO:
              {
                  
  bContinue OnVideoModeFailed() != FALSE;
                  break;
              }
          }

          
  CommandLine()->RemoveParm("-sw");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-startwindowed");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-windowed");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-window");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-full");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-fullscreen");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-soft");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-software");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-gl");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-d3d");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-w");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-width");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-h");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-height");
          
  CommandLine()->RemoveParm("-novid");

          if (
  strstr(szNewCommandParams"-game"))
              
  CommandLine()->RemoveParm("-game");

          if (
  strstr(szNewCommandParams"+load"))
              
  CommandLine()->RemoveParm("+load");

          
  CommandLine()->AppendParm(szNewCommandParamsNULL);

          
  g_pFileSystem->Unmount();
          
  Sys_FreeModule(hFileSystem);
          
  MH_Shutdown();

          if (!
  bContinue)
              break;
      }

      
  registry->Shutdown();

      if (
  hObject)
      {
          
  ReleaseMutex(hObject);
          
  CloseHandle(hObject);
      }

      
  WSACleanup();
      
  MH_Shutdown();
      
  TerminateProcess(GetCurrentProcess(), 1);
      return 
  1;
  }
   
 12. kungfulon

  kungfulon The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  1/5/11
  Bài viết:
  2,258
  Nơi ở:
  Literature World
  mình ko xài 2 đoạn code trên nhé...
  như mình đã nói là mình làm lại cái khác chứ ko có tham khảo metahook...
  còn hoài nghi thì cứ hoài nghi thôi...
   
 13. Giazzrian

  Giazzrian C O N T R A

  Tham gia ngày:
  6/1/11
  Bài viết:
  1,880
  Nơi ở:
  BMT/HCM
  giờ thì đúng là éo thấy j :rofl:
   
 14. kungfulon

  kungfulon The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  1/5/11
  Bài viết:
  2,258
  Nơi ở:
  Literature World
  ai cũng thấy nhưng thím ko thấy cho nên là check mạng đi <(") mà hình ở dưới mới hơn đấy <(")
   
 15. theanh11a5

  theanh11a5 - RIDER - Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  8/10/09
  Bài viết:
  5,118
  Nơi ở:
  Tiềm Thức
  Mình cũng ko thấy nhé.=))
  p/s: Có anh em nào biết cái bài hướng dẫn về attachment của KING trong 2pic mod skin đâu rồi ko,sao giờ tờ vào chỉ thấy đến tut số 6 nhỉ?
   
 16. Orpheus

  Orpheus ♥ ♡ ToMaTo TasTe Kiss ♡ ♥ Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  30/3/09
  Bài viết:
  4,066
  Nơi ở:
  Kingdom Hearts
  CSO VN dạo này lag không anh em?
  dạo trước lag qúa nên bỏ. lâu lâu giờ muốn chơ lại ^^
   
 17. Snacky

  Snacky Tâm Hồn Trên Mây

  Tham gia ngày:
  15/6/10
  Bài viết:
  2,168
  Nơi ở:
  Tủ lạnh
  CSGO vừa update hand mới ! Đẹp vồn :4cool_beauty:
   
 18. thinhbox

  thinhbox Fire in the hole!

  Tham gia ngày:
  18/5/07
  Bài viết:
  2,725
  Nơi ở:
  Cloud 9th - Melbourne
  Vẫn đang chờ người cùng chơi dota 2, hứa hẹn ai muốn sẽ hướng dẫn nhiệt tình luôn :-<
  À, netflix mới có mở thuê bao ở VN, đang tính làm gói premium 4k tối đa 4 người hoặc gói hd tối đa 2 người, có ai có hứng hơm :-?
   
 19. kungfulon

  kungfulon The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  1/5/11
  Bài viết:
  2,258
  Nơi ở:
  Literature World
  thế chắc fb xóa cái hình đấy rồi, thôi xem tạm cái hình dưới...
   
 20. My Own Way

  My Own Way S.V.E.N Commander Quy Ẩn

  Tham gia ngày:
  30/7/09
  Bài viết:
  12,083
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Biên có hứng làm mod gameplay cho CS1.6 không ?
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này