Poll Results: Mình còn có thể làm hướng dẫn sâu như vậy cho 2 games RTK 11 PUK, RTK 12 PUK. Các bạn muốn không?

Members who voted for 'Không thích, không cần thiết, games quá cũ, biết hết rồi.'