Kinh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Tôn Quyền trả thù
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Hạ Trại.
  Vật phẩm có được: LV trong suốt (? + 2), thăng hoa đảm, Thái Kê Vũ (thủy + 1).
  NV tiếp theo:Hai nàng Kiều thông minh
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Giang Hạ Trại tầng thứ 2 trong Dinh Quan đối thoại với Hòang Tổ, Cam Ninh gia nhập đội ngũ.
  2. Ta đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông.
  3. Đến Lôi Đài bên cạnh đối thoại với Tôn Quyền, giúp tìm Đao xử thạch một cái.
  4. Đưa cho Tôn Quyền xong đồng ý giúp đỡ.
  5. Ta đến Giang Hạ Trại tầng thứ 2 đối thoại với Hoàng Xạ và vào chiến đấu với Trương Nhan, Huỳnh Xạ, Lưu Hổ, Đặng Tế, Hàn Hy, Huyền Võ Quân 5 người.
  6. Thắng lợi vào Quan Dinh đối thoại với Huỳnh Tổ và vào chiến đấu với Trương Vận, Tô Phi, Huỳnh Tổ, Trương Long, Đặng Tế, Biên Phòng Tốt 5 người.
  7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  [​IMG]
   
 2. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: hội quần anh.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chu Du quyết định
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Cực Tinh Bào (trí + 36, công – 1, lv. 96), Nam Man Giáp (phòng + 31, độ nhanh nhẹn – 4, lv. 96).
  Nhiệm vụ tiếp theo: đánh và bị đánh đều tự nguyện
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Chu Trị, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đi đến Tam Giang Khẩu, đối thoại với Thái Trung trên chiến thuyền 2002-315 và vào chiến đấu với Thái Trung, Thái Hòa, Thái Huân, Hạ Hầu Bác, Lưu Diên, Phong Phàm Binh 5 người.
  3. Thắng lợi ta đối thoại với Đặng Nghĩa trên chiến thuyền 1942-1055 và vào chiến đấu với Đặng Nghĩa, Trương Thạc, Đặng Tế, Lưu Tiên, Tư Mã Lãng, Đấu Hạm Sĩ 5 người.
  4. Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Lưu Bàn trên chiến thuyền và vào chiến đấu với Huỳnh Xạ, Hàn Hy, Lưu Bàn, Lưu Hổ, Lộ Chiêu, Khoái.Th.Binh 5 người.
  5. Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Sái Mạo trên chiến thuyền342-935 và vào chiến đấu với Trương Doãn, Sái Mạo, Văn Thính, Lý Thống, Phò Cang, Tuần Giang Sử 5 người.
  6. Thắng lợi ta về Đại Dinh Chu Du đối thoại 2 lần với Chu Trị, đồng ý tìm giấy bìa cứng (Bên ngoài Đại Dinh), túi thơm La Nhĩ ( trong Dinh lính Ngô bên phải), Túy lão Tửu (Đại Dinh Chu Du) mỗi thứ một cái.
  7. Đưa cho Chu Trị xong ra bên ngoài Dinh (Chỗ mà có Thái Sử Từ đi tuần tra) đối thoại với Phiên Tướng bên trái (1062.1115) thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: đánh và bị đánh đều tự nguyện
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ hội quần anh.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Trại.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: (trí + 26, phòng – 3, lv. 90), Quán thiên lý (độ nhanh nhẹn + 24, phòng – 3, lv. 80).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bàng Thống kế liên hoàn
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Trại đối thoại với Lữ Phàm, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Dinh Huỳnh Cái đối thoại với ông ta.
  3. Sau đó ta đến Dinh Chu Du (bên ngoài có Phiên tướng) đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  4. Ta lại đến Đại Dinh Chu Du đối thoại với Lữ Phàm, đồng ý giúp đỡ.
  5. Tới Dinh Huỳnh Cái đối thoại với ông ta đồng ý giúp đỡ.
  6. Đi đến Dinh Ngô Binh (Chỗ mà Phan Chương đi tuần tra), đối thoại với Quan Trạch.
  7. Tới tiếp Dinh Huỳnh Cái đối thoại với ông ta đồng ý giúp đỡ.
  8. Tìm Hoa tiêu diệp (Chỗ mà Phan Chương đi tuần tra 462.595), Tả đáo diệp (Trong Dinh Chu Du) mỗi thứ một cái.
  9. Đưa cho Huỳnh Cái thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Bàng Thống kế liên hoàn
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đánh và bị đánh đều tự nguyện.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Trại.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Bắc Hải Băng Tinh (tâm+5), lông vũ 7 sắc (?+5).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Kiếp ve sầu thoát xác, Tất cả đều xong chỉ còn gió đông.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Trại đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Tây Sơn Ngâm đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
  3.Tìm Binh pháp Tiếp Yếu (lv50) một cuốn đưa cho Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
  4.Tới Ngâm Ngoại vào chiến đấu với Toàn Nhu, Ngô Phẫn, Phùng Trắc, Bàng Giáp Sĩ 3 người.
  5.Thắng lợi ta đến Luyện Binh Trường tại Tào Ngụy Thủy Trại đối thoại với Tưởng Can và vào chiến đấu với Chu Linh, Tống Hào, Phùng Giai, Giả Tín, Tôn Tử Tài, Xích Giáp Sĩ 5 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải thắng).
  6.Sau khi thắng lợi ta đến chiến thuyền Lý Thống đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Lâu Quế, Điền Dự, Bác Can, Lý Thống, Lương Tập, Cự Hổ Quân 5 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải thắng).
  7.Thắng lợi ta đến Đại Dinh Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG]
   
 3. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Tưởng Cang trộm lá thư
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truy kích chiến Trường Bản.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Cầu Trường Bàn.
  Vật phẩm có được: áo int 93,96 và Sáng Thiên Bào (trí +32, công -4, lv99)(random).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chế tạo thuyền liên hoàn
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Tới Kinh Bắc Cầu Trường Bàn đối thoại với Hạ Hầu Kiệt.
  2.Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Trại trong Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Tam Giang Khẩu trên thuyền chiến đối thoại với Thành Đương và vào chiến đấu với Phùng Trắc, Chu Kĩ, Thành Đương, Chu Tài, Ngô Xán, Tiểu Thuyền Binh 5 người.
  4.Thắng lợi ta đến thuyền chiến Cam Ninh đối thoại và vào chiến đấu với Hàn Đương, Lục Tốn, Cam Ninh, Lữ Mông, Từ Thịnh, Chu Thái, Huỳnh Cái, Phan Hồng Quân 5 người.
  5.Thắng lợi về Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  6.Đến Đông Ngô Thủy trại, tại cửa vào đối thoại binh lính ( Tưởng Can sẽ hiện ra)
  7.Đến Đông Ngô Thủy Trại tại Dinh Trình Phổ đối thoại với Trình Tư.
  8.Ta đến Dinh Lỗ Túc đối thoại với Lỗ Túc.
  9.Đến Dinh Chu Du (chỗ bên ngoài có vị quân sư) đối thoại với ông ta.
  10.Trở về Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Chế tạo thuyền liên hoàn
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tưởng Cang trộm lá thư.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Trại.
  Vật phẩm có được: hỏa thiết viên (khoáng 21 điểm) 10 cái.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Ngang giáo hát thơ
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Trại trong Dinh Tào Tháo 21755 đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Dinh Trương Liêu 21733 đối thoại với Trương Liêu, đồng ý giúp đỡ.
  3.Ta đi đến kho lương Cự Thiết Sơn 21747, lượm Tiễn( Nhân chi thánh) (vật này có ở chỗ cản xe lại 362.1135).
  4.Ta đến chiến thuyền Văn Thính 21743 đối thoại với Văn Thính, đồng ý giúp đỡ.
  5.Trở về Dinh Tào Tháo 21755 đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  6.Ta đến Đông Ngô Thủy Trại trong Đại Dinh Chu Du 21717 đối thoại với Chu Du.
  7.Ta đến Tây Sơn Tiểu Ngâm 21725 đối thoại với Tiểu Lê Tử và vào chiến đấu với Tôn Cảo, Tôn Du, Tôn Thiệu, Tuần Tiêu Binh 7 người.
  8.Thắng lợi xong trở về Đại Trại Tào Tháo 21758 đối thoại với Hạ Hầu Tôn, đồng ý giúp đỡ.
  9.Giúp tìm Túy Thiết miếng (Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung), Từ thiết miếng (Thần Quĩ Động) mỗi thứ một cái.
  10.Trước tiên ta đưa Túy Thiết Miếng cho Ông Thợ Lý( Lý thiết cân) 21737, tiếp đó đưa Từ Thiết Miếng cho Ông Thợ Thường(thường thiết cân) 21744 thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Ngang giáo hát thơ
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chế tạo thuyền liên hoàn.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Trại.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều, Mãnh Đức Tân Thư (trí+13, công+2, lv55).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Liệt Hỏa Xích Bích.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Thủy Trại trong Đại Trại Tào Tháo 21759 đối thoại với Lưu Huê, đồng ý giúp đỡ.
  2.Tìm chu ngọc tửu (Đại Dinh Tào Tháo) một cái.
  3.Ta đến Dinh Tào Binh 21752 đối thoại với Vi Nhạc Sư, được nhạc khúc yến tiệc, ta đi đến Dinh Tào Binh 21735 đối thoại với Thái Y Vũ Giả.
  4.Trở về đưa nhạc khúc yến tiệc cho Lưu Huê.
  5.Tới Lâu Thuyền đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đỡ.
  6.Giúp tìm “ấn đại phong 36” (Trong Dinh Thái Y Vũ Giả) đưa cho Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Liệt Hỏa Xích Bích.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Ngang giáo hát thơ
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều; tùy theo trường hợp có được: Phục Hổ Huê (nhanh nhẹn + 30, công – 3, lv. 96), Đan Vân Luận Cân (nhanh nhẹn + 30, phòng – 3, lv. 96)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Huê Dung gặp Quan Vũ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Thủy Trại trong Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo.
  2. Đến Lâu Thuyền đối thoại với Tào Tháo.
  3. Đến Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo.
  4. Về Lâu Thuyền đối thoại với Tào Tháo.
  5. Xem xong kế hoạch ta đối thoại tiếp với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ, lúc này Tào Tháo bị thương gia nhập đội ngũ của bạn,
  6. Sau khi cho Tào Tháo xuất trận ta vào đối thoại với Huỳnh Cái và chiến đấu với Thành Đương, Đinh Phụng, Huỳnh Cái, Tưởng Khâm, Tôn Phổ, Tinh Đấu Sĩ 3 người.
  7. Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Tào Hưu và vào chiến đấu với Gia Tề, Trình Tư, Đổng Trạc, Huỳnh Bính, Chu Tuấn, Vân Mộng Thủy Binh 5 người.
  8. Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Lữ Hổ và vào chiến đấu với Chu Hoành, Linh Thống, Trần Võ, Phan Chương, Chu Nhiên, Độ Vệ Võ 5 người.
  9. Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Tào Thuần và vào chiến đấu với Gia Cát Cẩn, Tôn Bạch, Hàn Đương, Từ Thịnh, Công Tôn Dương, Vững Đà Thủ 5 người.
  10. Thắng lợi ta chạy đến Trại Môn Khẩu đối thoại với Lữ Mông và vào chiến đấu với Trương Nhung, Lỗ Túc, Chu Thái, Trình Phổ, Liệt Trảm Sĩ 7 người.
  11. Thắng lợi ta đối thoại với Tôn Quyền và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lục Tốn, Tôn Quyền, Chu Du, Cam Ninh, Thô Kích Thủ 10 người.
  12. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Huê Dung gặp Quan Vũ.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Liệt Hỏa Xích Bích.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Phù Phong Kiếm (công + 23, nhanh nhẹn + 3, lv. 99), Song Cổ Kiếm (công + 21, nhanh nhẹn + 3, lv. 93).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Thủy Trại Môn Khẩu đối thoại với Trương Cáp, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Huê Dung Đạo đối thoại với Từ Hoang, đối thoại tiếp với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ (chỉ 2 người tổ chức đội).
  3. Ta đối thoại với Triệu Vân và vào chiến đấu với Gia Cát Quân, Triệu Vân, Trần Đáo, Liêu Hóa, Lưu Phong, Dũng Đấu Sĩ 5 người.
  4. Thắng lợi xong tại tầng đó đối thoại với Hứa Tự, đồng ý giúp đỡ.
  5. Lượm gỗ t loại kém (Tại tầng của Nghịch Đao Binh 1302.355) đưa cho Hứa Tự.
  6. Đối thoại với Trương Phi và vào chiến đấu với Quan Ngân Bình, Trương Phi, Huỳnh Nguyệt Anh, Điệp Nhi, Phụng Nhị, Thiết Thương Binh 5 người.
  7. Thắng lợi ta theo lối ra bên tay trái đi vào đối thoại với Tàn Bại Thương Binh.
  8. Ta đến tới tầng Long Đằng Vệ, đối thoại với Quan Vũ.
  9. Đến Giang Linh Thành, tại cửa thành ta gặp và đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Đại phá bát môn kim tỏa trận.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: Ma đế thủ thư (trí + 23, công – 3, lv. 85)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tam cố thảo Lư.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã phía bên tay trái đối thoại với Kinh Châu Binh.
  2.Vào Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  3.Ta đến Thích Vĩ Sơn Động trong động ta đối thoại với Lữ Khoáng và vào chiến đấu với Lữ Tường, Lữ Khoáng, Giả Tín, Hạ Hầu Kiệt, Phùng Giai.
  4.Thắng lợi trong động đối thoại với Lý Điển và vào chiến đấu với Bác Can, Lý Điển, Hạ Hầu Ân, Chu Linh, Ngưu Kim.
  5.Thắng lợi trong động đối thoại với Tào Nhân và vào chiến đấu với Trần Lập, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Chân, Tào Hưu.
  6.Thắng lợi ta trở về đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Tam cố thảo Lư.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Giới thiệu Khổng Minh, Đại phá bát môn kim tỏa trận.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thủy Kính Trang.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: thăng hoa đảm, Bạch Vũ Phiến (trí + 18, nhanh nhẹn + 1, lv. 80), Sư Quân Quán (trí + 25, công – 3, lv. 85).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thủy Kính Trang đối thoại với Tư Mã Chinh, đồng ý giúp đỡ, Tư Mã Chinh gia nhập đội ngũ.
  2. Đến Thôn Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta đến Rừng Tín Dương trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Thôi Châu Bình.
  4. Ta đến Long Trung Thảo Lư đối thoại với Tiểu Đồng.
  5. Trở về Thôn Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị.
  6. Đến Giang Linh Thành trong quá trà đối thoại với Mãnh Công Uy.
  7. Ta đến Long Trung Thảo Lư đối thoại với Tiểu Đồng và vào tiếp bên trong đối thoại với Gia Cát Lượng.
  8. Trở về Thôn Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị.
  9. Đến Thành Tương Dướng tại phú hộ đối thoại với Huỳnh Nguyệt Anh.
  10. Trở về Thảo Lư đối thoại với Tiểu Đồng.
  11. Vào trong nhà đối thoại với Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nv: Nghênh đón Trương Tùng
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Giang Linh thành - Kinh Châu.
  Vật phẩm có được được: điểm kinh nghiệm nhiều + tuấn mã 2 con.
  NV tiếp theo: Lưu Bị đến Thục
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Linh thành trong phú hộ đối thoại Gia Cát Lượng đồng ý tìm cua mắt dài (Giảng Võ quân - rừng Giang Linh ), rượu cung đình (Ðội Vệ Cung, Cấm Quân, Quân Ngự Doanh, Túc Vệ Binh - tất cả có ở rừng Giang Lăng và Y Linh Trại), ngọc bôi tinh thấu (= ly ngọc - nhà Tôn Dự) mỗi thứ 1 cái.
  2. Tìm đủ giao cho GCL đồng ý giúp đỡ.
  3. Đến hang động Cảnh Sơn tọa độ 402 ; 255 đối thoại Trương Tòng
  4. Về Giang Linh thành môn xảy ra đối thoại.
  5. Đến phú hộ Giang Linh (4 cái nhà gần nhau) vào trong xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ.
  6. Đến Hoa Dung Đạo tìm thuốc lịêu thương (Binh Sói Nuốt - địa 113), nước giới không (Dịch Đao Binh).
  7. Mang đây đủ vật phẩm trở lại phú hộ xảy ra đối thoại.
  8 .Đến khu rừng Giang Linh 1182 : 415 đối thoại Trương Tòng, đối thoại Lưu Bị
  thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nv: Tương hội sông Phù
  Điều kiện NV: hoàn thành nhiệm vụ Lưu Bị đến Thục.
  Địa Điểm: Kinh Bắc, Ích Châu.
  Vật phẩm: 2% điểm KN, găng tay 96 theo tt char random (int hoặc atk)
  NV tiếp theo: Ba mưu kế của Bàng Thống
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ðến quan phủ Giang Linh thành, đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến quan phủ 2 tại Thành Đô, đối thoại với Lưu Chương. Đồng ý giúp đỡ, ra đến cổng thành có đối thoại, nhận được ThưmậtTrTùng
  3. Đến Phù Thủy Lưu Chương Dinh, tọa độ [1722:875] có đối thoại lần lượt đối thoại với Lưu Bị, Lưu Chương.
  4. Vào trong PhùThủyLưuBị Dinh, trong đại dinh đưa mật thư cho lưu Lưu Bị, tiếp tục có đối thoại với Bàng Thống, nhận được Phụngsồcẩmnang.
  5. Đến Huỳnh Trung Dinh, trao Phụngsồcẩmnang cho Ngụy Diên.
  6. Ra khỏi dinh, tới tọa độ [1582:795] đối thoại với Lưu Bị.
  7. Trận 1 chiến đầu với Ngụy Diên và Lưu Phong.
  8. Trận 2 chiến đấu với Trương Nhâm,...
  9. Thắng 2 trận thì hoàn thành nhiệm vụ
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Lạc Phụng Ba
  Điều kiện NV: hoàn thành nhiệm vụ bảo đao chưa già
  Địa Điểm: thông độ Hà Manh Quan, Ích Châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nghiêm Nhan ngay thẳng
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Giang Linh đối thoại với Gia Cát Lượng đồng ý giúp đở.
  Đến Bạch Thuỷ Quan (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến rừng Bạch Thuỷ đối thoại tiếp với Lưu Bị.
  Đến Lạc Phụng Ba (theo hướng đường mòn phía trên bên trái map vửa rồi) đối thoại và chiến đấu với Trương Nhâm, Lưu Quý, Trịnh Độ, ĐôngChâu Binh x7.
  Quay lại rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 1270 : 1015 (gần Lạc Thành) đối thoại với Lưu Bị.
  Đến quan phủ Giang Linh đối thoại với Gia Cát Lượng hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Nghiêm Nhan ngay thẳng
  Điều kiện NV: hoàn thành nhiệm vụ Lạc Phụng Ba.
  Địa Điểm: Kinh Bắc, Ích Châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều (2%).
  NV tiếp theo: Lạc Thành Đại Chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Khi đi qua cổng thành Giang Linh, xuất hiện Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân. Đối thoại & đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Ba Quận Dinh trong rừng Ba quận đối thoại với Trương phi.
  3. Vào thành Ba Quận,trước cổng thành (420,500) Trương Phi xuất hiện đối thoại.
  4.Trở về Ba Quận Dinh đối thoại Trương Phi, tiếp tục nói chuyện Phượng Nhi( Điệp nhi) đồng ý giúp đỡ.
  5. Vào trong tầng 2 rừng Ba Quận [1300,2035] đối thoại Trương Phủ Đội.
  6. Trở về Ba Quận Dinh đối thoại với Trương Phi, Phụng Nhi.
  7. Đến Tiễn Độ Ba Quận [610:384] chiến đấu với Nghiêm Nhan, Đặng Chi, Dương Hồng, Uy viễn quân 7 người, tiếp viện Tịnh Viễn Binh x3.
  8. Chiến đấu thắng lợi trở về quan phủ Ba Quận đối thoại.
  9. Đến Khu rừng Đức Dương [2882:515] xảy ra sự kiện, tức khắc hòan thành nhiệm vụ
   
 8. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Tiệt Giang đoạt A Đấu
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lưu Bị đến Thục
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh thành
  Vật phẩm: lựa chọn a) điểm kinh nghiệm (0.3%), lựa chọn b) điểm kinh nghiệm nhiều ( 0.3 % )
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Hoa viên Giang Lăng đối thoại với Tôn Thượng Hương
  2. Đến Giang Đông Kiến Nghiệp, vào Phú hộ Kiến Nghiệp gặp Ngô quốc thái, sau đó đến quan phủ, đồng ý giúp đỡ
  3. Đến Lâm Giang Đình, xem cảnh Triệu Vân cản Tôn Thương Hương (nhưng ko được), lựa chọn:
  a. Truy đuổi theo Triệu Vân
  Rời khỏi lâm Giang Đình đi lại chiếc thuyền gần Giang Hạ Trại vào chiến đấu với Lạc Thống, Bộ Mã, Trường Đao Thủ x5, Phi Trạo Binh x3(phải hoàn thành trong 4 lượt)
  Thắng lợi chiến đấu tiếp với Thủy Linh, Thổi Tuyết, Dư Phan, Đại Võ Quan + 1 đám Thị Nữ nữa (phải hoàn thành trong 4 lượt)
  Thắng lợi quay về Giang Linh thanh hoàn thành nhiệm vụ
  b. Hỏa tốc thông báo cho Trương Phi
  Đến Kinh Nam Vân Mộng trại nói chuyện Trương Phi, sau đó đến chiếc thuyền gần Giang Hạ trại nói chuyện vào chiến đấu
  Thắng lợi về lại Giang Linh thành môn nói chuyện là hòan thành nhiệm vụ
   
 9. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Trình Dục dập lửa.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Trại.
  Vật phẩm có được: Trình Lập Mê.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Dinh Trình Lập tại Kinh Bắc Xích Bích Tào Ngụy Trại đối thoại với Trình Lập, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ra bên ngoài Dinh đối thoại với Tiểu Đồng, đồng ý tìm giúp Tiêu Yên Hỏa Thạch (Đông Ngô Trại Môn Khẩu).
  3. Ta đem đến giao cho Tiểu Đồng, được Hà Hoa Bồn.
  4. Ta vào Dinh đối thoại với Trình Lập, ta đến Lâu Thuyền đối thoại với Trình Lập.
  5. Đối thoại với Huỳnh Cái và vào chiến đấu với Thành Đang, Đinh Phụng, Huỳnh Cái, Tưởng Khâm, Tôn Phổ, Tinh Đấu Sĩ 3 người.
  6. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Hãn Tướng thiên sanh phản bội
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thành Trường Sa.
  Vật phẩm có được: Ngụy Diên mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa trong Quan Phủ đối thoại với Ngụy Diên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến nhà dân thường đối thoại với Huỳnh Tụ, trở về đối thoại với Ngụy Diên, giúp tìm Phong động đao (Thành Tương Dương-tiệm rèn) đưa cho ông ta và vào chiến đấu với Thích Phổ, Hàn Huyền, Liêu Lập, Can Vi Binh 8 người.
  3. Thắng lợi ta đến Hẽm Núi Lễ Linh đối thoại với Cường Kích Binh thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Bạch My giả hàng
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Giang Linh - Kinh Châu
  Vật phẩm có được: Mã Lương Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến nhà Mã Lương đối thoại với Mã Lương.
  Đến quan phủ Giang Linh đối thoại với Gia Cát Lượng nhận được Mã Lương cẩm nang.
  Đến quán trà Lan Dương đối thoại với Dương Nhi.
  Đến Lan Dương Thành môn (trước cửa Lan Dương Thứ Đường) đối thoại với Lạc Tiến.
  Đến Sơn ĐỘng Cảnh Sơn tại tọa độ 242 : 195, Mã Lương xuất hiện, đối thoại với Mã Lương. Chiến đấu Hạ hầu Đức, hạ Hầu Tồn, Lữ Thường, Dúc Liệt Sĩ, Tu La Quân x4, sau đó chiến đấu Lý Điển, Lạc Tiến, Trương Chế, Du Tiêu, Tr.Quân Hiệu x4 thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: thiện thiện ác ác
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Đía điểm: Lan Dương - Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: từ Thứ Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quán trà Lan Dương đối thoại với Từ Thứ.
  Đến quan phủ Lan Dương đối thoại với Lưu Tông.
  Ra khỏi cổng đối thoại tiếp với Từ Thứ.
  Đến thủy kính trang đối thoại với Thi Mã Chinh hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Nam Nhi Giang Đông
  Điều kiện : LV 25
  Địa điểm: Kinh Bắc, Rừng Hiện Sơn
  Vật phẩm đạt được: Tôn Sách mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Ðến Kinh Bắc Rừng Hiện Sơn tại tọa độ (420,350) đối thội Tôn Kiên đồng ý giúp đỡ.
  2. Vào Rừng Hiện Sơn tầng 2 (2750,800) xem cảnh Tôn Kiên bị mai phục.
  3. Đến Giang Hạ Trại, vào bên trái, đối thoại Tôn Sách
  4. Đến thành Lan Dương ngay tại lối vào chiến đấu với (Thái Mạo, Tương Dương Binh x5) (phải hoàn thành trong 3 lượt).
  5. Quay về Giang Hạ Trại đối thoại Tôn Sách hoàn thành nhiệm vụ
   
 14. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thành Lung Linh.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: lưỡi tây thi 30 cái, thuốc nhuộm tóc.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Thôn Lung Linh đối thoại với Mã Cô Nương, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm thanh thủy trà (trong nhà Đại Đầu), nấm dã hương (trong nhà Đại Đầu), bản chu (trong nhà Đại Đầu) mỗi thứ một cái.
  Giao cho Mã Cô Nương thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nv: Bát trận đồ tinh xảo
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: thôn Quế Dương - Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + giày agi 102, 105, 108 random
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Kinh Nam Thôn Quế Dương, trong phú hộ đối thoại Mã Lụy.
  2. Đến Giăng Linh thành môn 209 : 632 đối thoại Gia Cát Lượng.
  3. Đến Bạch Đế thành môn xảy ra đối thoại vào chíến đấu với Trương Nghi, Trương Chứ, Cung Lộc, kiện võ quân 3 người (chỉ được thua ko được thắng, tốt nhất chạy cho lẹ)
  4. Đến hẻm núi Kinh Đường tọa độ 582 : 315 đối thoại Trần Đáo vào chiến đấu với Trương Trứ, Cung Lộc, Trương Kiều, Bút Đao Tướng 3 người, tiếp viện Bút Đao Tướng 2 người.
  5. Thắng lợi đối thoại với Trương Nghi vào chiến đấu Trương Nghi, Đổng Hòa, Xa Viện, Thăng Hán Binh 5 người. Thăng Hán Binh tiếp viện 5 người.
  6. Đến thành môn Bạch Đế đối thoại Gia Cát Lượng.
  7. Đến Bát Đồ Trận tọa độ 722 : 1519 xảy ra đối thoại .
  8. Vào Bát Đồ trận tìm Vương Sĩ đối thoại ( 622 : 615), tiếp đến tìm Đặng Phương (2394 : 1569), cuối cùng là đến Gia Cát Lượng (1996 : 178).
   
 16. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Huỳnh Trung thiện xạ
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 30
  Địa điểm: Vân Mộng Trai (Kinh Nam), Giang Linh Thành (Kinh Bắc).
  vật phẩm có được: học được skill Bách Xuyên
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thái Sử Từ phát tên.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Kinh Nam Vân Mộng Trại tìm Trương Phi Nói Chuyện và đồng Ý giúp đỡ.
  Đến nhà phú hộ tại Giang Linh Thành đối thoại với Hoàng trung trả lời câu hỏi: 9 cái, Bách Bộ Xuyên Dương, Bàng Quyền, Hổ và 150 dặm.
  Trả lời xong thì đi tìm trắc thử cung (lv 20) đối thoại tiếp với Hoàng Trung
  Trở lại Vân Mộng Trại nói chuyện với Trương Phi thì hoàn thành Nhiệm Vụ
   
 17. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Như cá gặp nước.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: MM chi vũ (địa + 3), Phi Yến chi vũ (phong + 3), (hỏa + 3), (thủy + 3).
  NV tiếp theo: Trận chiến Bác Vọng Ba
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã tại Quan Phủ ta đối thoại với Liêu Hóa, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta ra bên ngoài đối thoại với Trần Đáo, vào phía sau căn nhà chọn một vị NPC gia nhập đội ngũ.
  3.Luyện NPC đến lv. 20 đến gặp Trần Đáo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Giang lăng đẫm máu.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: Bào Tuyên Đạo (trí + 30, công – 4, lv. 93).
  NV tiếp theo: sơ chiến Hợp Phì
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc tại Giang Linh Thành đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Rừng Giang Linh đối thoại với Ngưu Kim và vào chiến đấu với Trưởng Khâm, Ngô Xán, Đinh Phụng, Trương Ôn, Du Thiện Thủ 7 người.
  3. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lỗ Túc, Từ Thịnh, Hàn Đương, Binh Diêu Tương 9 người.
  4. Thắng lợi trở về đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
  5. Ta đến tiệm thuốc tìm minh hà độc phấn đưa cho Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
  6. Đến Rừng Giang Linh phía sau thành đối thoại với Trần Kiều.
  7. Trở về đối thoại với Tào Nhân đồng ý giúp đỡ.
  8. Ta đến trước Dinh Quan tại Rừng Giang Linh đối thoại với Du Thiện Thủ và vào chiến đấu với, Trần Võ, Lữ Mông, Phan Chương, Linh Thống, Binh Diêu Tương 6 người, tiếp viện Binh Diêu Tương 4 người.
  9. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Huỳnh Cái, Chu Du, Chu Thái, Cam Ninh, Trình Phổ, Tề Võ Quân 5 người, tiếp viện Tề Vũ Quân 6 người.
  10. Thắng lợi ta đến Sơn Động Cảnh Sơn đối thoại với Tào Thuần thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Lệnh Linh tính toán
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lục khẩu thất kế
  Khu vực: Kinh Bắc, Giang Hạ trại
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%, dã sâm x20
  Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 1000-590 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
  3. Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
  4. Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Hoàn thành đại chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lệnh Linh tính toán
  Khu Vực: Kinh Bắc, Lục Khẩu
  Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chỉ có Cam Hưng Bá
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Linh Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
  3. Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
  4. Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
  5. Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính Hoành thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc), thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công
  ĐKNV: lv 25
  Khu vực: thành Giang Linh, Kinh châu; Thành Đô, Ích châu.
  Vật phẩm nhận được: điể kinh nghiệm nhiều 0.5%, giò heo đặc biệt hp +136 x10.
  Nhiệm vụ tiếp theo:Dao xướng song hoàng
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phổ hộ Giang Linh nói chuyện Quan Bình, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến quan phủ Thành Đô (Ích Châu) nói chuyện Lưu Bị. Tìm kiếm vải lụa hoan thái (phổ hộ bên trái tiệm rèn) và tinh hội đao binh (nhà Đặng Chi bên cạnh quan phủ) đưa cho Lưu Bị.
  3. Quay lại Giang Linh nói chuyện Quan Bình, hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này