Poll Results: Long Trung quyết sách thất bại là do:

Members who voted for '2. tình hình khách quan không cho phép!'