Tổng quan về InvisionFree

Thảo luận trong 'Hộp Lưu Trữ' bắt đầu bởi ngayemxa, 23/5/07.

 1. ngayemxa

  ngayemxa Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  25/11/06
  Bài viết:
  235
  Nơi ở:
  Bắc Giang City
  Để thực hiện những bước sau đây , bạn cần có chút kiến thức sơ sơ về HTML . Lưu ý : Đang post bài , đề nghị mọi người không thắc mắc vội .
  Đầu tiên là phần nhạc : bạn có thể post nhạc nếu bạn cho phép dùng HTML trong forum đó . Tuy nhiên , vẫn có cách khác mà ko cần bật HTML mà vẫn nghe được nhạc . Cách làm đó như sau , rất đơn giản bạn chèn một CODE vào trong FOOTER ( các bạn nên rút gọn lại để đỡ tốn diện tích ) , CODE này ko anh hưởng tới tốc độ của FORUM nên bạn hãy yên tâm .
  Đặc điểm :
  + Hỗ trợ : mọi file nhạc,youtube,googlevideo,flash ...
  + Tự động bảo mật nếu link không đúng.
  + Có thể đăng kèm lời bài hát mà không bị mất.
  + In the future ^^.
  Các bạn chèn đoạn CODE sau vào FOOTER ( nên đặt lên đầu tiên :;) )
  Mã:
  <script>
  //Code Music Tag For All File
  //Creatd By ChonCon
  // From [nghindamxanh.kiss.to]
  
  
  function set_Media(LINK){
  
  //Neu File Nhac la Flash
  liveFlash ='<object id=Player classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" class=Flash >'
  liveFlash+='<param name=movie value="'+LINK+'">'
  liveFlash+='<param name=quality value=High >'
  liveFlash+='<param name=loop value=-1 >'
  liveFlash+='<param name=_cx value=13361 >'
  liveFlash+='<param name=_cy value=2725 >'
  liveFlash+='<param name=Src value="'+LINK+'">'
  liveFlash+='<param name=WMode value=Window >'
  liveFlash+='<param name=Play value=-1 >'
  liveFlash+='<param name=Menu value=-1 >'
  liveFlash+='<param name=Scale value=ShowAll >'
  liveFlash+='<param name=DeviceFont value=0 >'
  liveFlash+='<param name=EmbedMovie value=0 >'
  liveFlash+='<param name=AllowScriptAccess value=always>'
  liveFlash+='<embed id=Player src="'+LINK+'" loop=true quality=high type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" class=Flash ></embed>'
  liveFlash+='</object>'
  
  //Neu File Nhac Khong Flash
  liveMusic ='<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" id=Player class=Music >'
  liveMusic +='<param name=URL value="'+LINK+'" >'
  liveMusic +='<param name=ShowStatusBar value=-1 >'
  liveMusic +='<param name=TransparentatStart value=false >'
  liveMusic +='<param name=volume value=100 >'
  liveMusic +='<param name=AutoStart value=True >'
  liveMusic +='<param name=BufferingTime value=15 >'
  liveMusic +='<param name=PreviewMode value=0 >'
  liveMusic +='<param name=enableContextMenu value=false >'
  liveMusic +='<param name=playCount value=100 >'
  liveMusic +='<embed id=Player type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="'+LINK+'" ShowControls=1 ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1 loop=-1 class=Music ></embed>'
  liveMusic +='</object>'
  
  
  if((LINK.indexOf('<')!=-1&&LINK.indexOf('>')!=-1)||LINK.indexOf('://')==-1){ return "<font color=red><b>Lỗi bảo mật ,link nhạc không hợp lệ,hãy liên hệ admin để biết thêm chi tiết</b></font>"}
  
  if(LINK.indexOf(".swf")!=-1||LINK.indexOf('http://www.youtube.com/v/')!=-1){ return liveFlash }else{ return liveMusic }
  
  }
  
  
  var D= document.getElementsByTagName('DIV') 
  
  for(i=0;D.length;i++)
  if(D[i].className =='postcolor'&&D[i].innerHTML.match(/\[nhac](.*)\[\/nhac]/i) !=null)
  {
  file_music=RegExp.$1
  x=D[i].innerHTML
  down="<br><b><u><a href="+file_music+" target=_blank onclick='alert(\"Click chuot phai va chon Save target ...\")' >Download</a></u></b>"
  
  D[i].innerHTML=x.replace("[nhac]"+RegExp.$1+"[/nhac]","<center>"+set_Media(file_music)+down+"</center>")
  }
  
  </script>
  Bây giờ các bạn có thể post nhạc với CODE sau :
  Mã:
  [nhac]Link[/nhac]
  Lưu ý: Ko thay đổi bất cứ cái gì trong CODE . Thanks
   
 2. ngayemxa

  ngayemxa Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  25/11/06
  Bài viết:
  235
  Nơi ở:
  Bắc Giang City
  Tiếp theo là bảng top 3 ( 10 người gửi bài nhiều nhất , 10 người mới đăng kí , 10 bài viết cuối của forum )
  Demo : Xem ở đây
  Thêm vào header&body (dưới board header)
  Mã:
  <SCRIPT language=JavaScript>
  
  
  var max=10
  var url_site=window.location.href.split('?')[0] + "?act=site"
  var d=new Date()
  var month =d.getMonth()+ 1 
  var datePost= month + "-" + d.getDate()
  
  var iNew
  
  if( window.XMLHttpRequest ) {
  
  iNew = new XMLHttpRequest();
  iNew.onreadystatechange = function(){
  getNews();
  }
  
  iNew.open("GET",url_site,true);
  iNew.send(null);
  } else if( window.ActiveXObject ){
  
  iNew = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  iNew.onreadystatechange = function(){
  getNews();
  }
  
  iNew.open("GET",url_site,true);
  iNew.send(null);
  }
  
  
  function getNews(){
  if(iNew.readyState == 4&&iNew.status == 200 ){
  var List=iNew.responseText
  var showPost ="<table width=100% class=row1 align=center><tr><td width=53% class=row1><FIELDSET><b>Bài Viết</b></td><td width=40% class=row1><FIELDSET><b>Người Viết</b></td><td width=7% class=row1><FIELDSET><b>Đọc</b></td></tr>"
  
  for(i=0; i<max; i++)
   if(List.match("div class='row2' style='padding:3px'><strong>(.*)style='text-decoration:none;font-size:10px'>(.*)<\/a><\/strong><\/div>\n<div class='desc' style='padding:3px'>\n(.*)\n.*<br />Read:(.*)&nbsp; Comments")){
  var nLink =RegExp.$1
  var nThread = RegExp.$2 
  var nAuthor = RegExp.$3
  var nRead =RegExp.$4 
  
  if(nAuthor.split(';')[1].match(datePost)){
  var da="[<font color=red>Mới</font>]"}else{var da="[<font color=pink>Cũ</font>]"}
  
  showPost +="<tr><td>" + nLink + ">" + da + nThread + "</a></td><td>" + nAuthor.split('&')[0]
  + "</td><td>" + nRead+ "</td></tr>"
  List=List.split(nThread)[1] 
  
  } 
  
  
  document.getElementById("kenchoubg-kiss-to").innerHTML= showPost + "</table>"
      }
  }
  
  
  </SCRIPT>
  <FIELDSET>
  <table width=100% class=rơ1>
  <tr>
  <td width='30%'><div class=maintitle>TOP 10 thành viên tích cực</DIV></td>
  <td width='30%'><div class=maintitle>TOP 10 thành viên mới</DIV></td>
  <td width='40%'><div class=maintitle>10 bài viết gần đây nhất</DIV></td></tr>
  <tr>
  <td id=kenchoubg-kiss-to2>Đang tải...</td>
  <td id=kenchoubg-kiss-to1>Đang tải...</td>
  <td id=kenchoubg-kiss-to>Đang tải...</td>
  </tr>
  </table>
  </FIELDSET>
  Tiếp theo là bỏ vào FOOTER :
  Mã:
  <script>
  
  
  var maxName=11
  var URL='http://'+location.hostname + location.pathname 
  
  var Top
  function TopForum(decs,id)
  {
  
  url=URL+decs
  if (window.XMLHttpRequest || window.ActiveXObject){
  Top= (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
  Top.onreadystatechange=sendTop
  Top.open("GET",url,true)
  Top.send('<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">')
  }
  
  function sendTop(){
  if(Top.readyState == 4)if(Top.status == 200)
  {
  txt=Top.responseText
  Ar=txt.split("<!-- Ent"+"ry for -->")
  
  tab='<TR><TD width=50%><b><FIELDSET>Thành viên</FIELDSET></b></TD><TD width=40%><b><FIELDSET>Ngày đến</FIELDSET></b></TD><TD width=10%><b><FIELDSET>Gửi</FIELDSET></b></TD></TR>'
  for(i=1;i< Ar.length&&i<maxName;i++)if(Ar[i].match("<td class='row4'><strong>(.*)</strong></td>\n.*\n.*\n.*td class='row4' align=.*width=.*>(.*)</td>\n.*td class='row4' align=.* width=.*>(.*)</td>"))
  {
  
  tab +="<TR><TD>"+RegExp.$1+"</TD><TD>"+RegExp.$2+"</TD><TD align='right'>"+RegExp.$3+"</TD></TR>"
  
  }
  
  tab="<TABLE width=100%>"+tab+"</TABLE>"
  
  document.getElementById(id).innerHTML=tab
  
  TopForum("?act=Members&max_results=10&sort_key=posts&sort_order=desc","kenchoubg-kiss-to2")
  
  }}}
  
  TopForum("?act=Members&max_results=10&sort_key=joined&sort_order=desc","kenchoubg-kiss-to1")
  
  
  </script>
  Lưu ý : Không sửa bất kì cái gì trong CODE
  ___________________________
  Đưa smile ra fast reply
  Chèn vô FOOTER
  Mã:
  <script>
  <!--
  
  emsign = []
  emsign[1]=[":ngoaymui:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/ngoaymui.gif"]
  emsign[2]=[":hungchiu:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/hungchiu.gif"]
  emsign[3]=[":xucdong:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/xucdong.gif"]
  emsign[4]=[":pretty:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/29.gif"]
  emsign[5]=[":daica:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/daica.gif"]
  emsign[6]=[":andon:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/andon.gif"]
  emsign[7]=[":dexom:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/dexom.gif"]
  emsign[8]=[":xixon:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/xixon.gif"]
  emsign[9]=[":cry:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/khoc.gif"]
  emsign[10]=[":silly:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/hoamat.gif"]
  emsign[11]=[":loves:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/love.gif"]
  emsign[12]=[":hihi:","http://209.85.12.227/6922/88/emo/xixons.gif"]
  
  position = "right"
  
  document.write('<script src="http://209.85.48.9/2306/165/upload/p3015807.ibf"></script>')
  
  //-->
  </script>
  Lưu ý : Các bạn nên thay lại thành smile của các bạn để phù hợp với diễn đàn
   
 3. ngayemxa

  ngayemxa Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  25/11/06
  Bài viết:
  235
  Nơi ở:
  Bắc Giang City
  Info Profile nằm ngang
  Đặc điểm:
  +Chuyển thông tin profile nằm ngang như VBB ,không có lỗi refresh load lâu .
  +Tự động no-avatar
  +Đóng khung avatar
  Demo : nó giống của GameVN nên khỏi demo
  Bỏ vào JAVASCRIPT:
  Mã:
  <style>
  .advatar
  {
  width:115px;
  height:135px;
  background: #FFF url(http://209.85.62.25/6430/127/emo/avatar_post_2007.gif) no-repeat center center;
  padding: 26px 1px 0px 0px;
  }
  
  .advatar img
  {
  width:99px;
  height:99px;
  }
  </style>
  
  <script>
  
  
  function sua_xoa_post(obj)
  {
  
  info=obj.rows[1].cells[0].getElementsByTagName("SPAN")[0].innerHTML;
  name=obj.rows[0].cells[0].innerHTML
  avatar="<img src='http://209.85.62.25/6430/127/emo/no_avatar.gif' >"
  
  infoRight="Unregistered";
  infoLeft=name;
  
  if(info.indexOf("Group:")!=-1){
  
  infoRight="Group:"+info.split("Group:")[1];
  infoLeft+=info.split("Group:")[0];
  }
  
  if(obj.rows[1].cells[0].getElementsByTagName("SPAN")[0].firstChild.tagName=="IMG")
  {
  avatar=obj.rows[1].cells[0].getElementsByTagName("SPAN")[0].firstChild.outerHTML
  infoLeft=infoLeft.replace(avatar,"")
  }
  sty=obj.rows[1].cells[0].className;
  name=obj.rows[0].cells[0].innerHTML;
  ip=obj.rows[2].cells[0].innerHTML;
  obj.rows[0].deleteCell(0);
  obj.rows[1].deleteCell(0);
  obj.rows[2].deleteCell(0);
  
  aTD=obj.insertRow(1).insertCell(0);
  aTD.className=sty;
  
  aTD.innerHTML="<table width='100%' ><tr><td valign='top' width='40%' ><span style='float:left' ><div class=advatar ><center>"+avatar+"</center></div></span><br>"+infoLeft+"</td><td valign='top' ></td><td valign='top' width='25%'><br><center>..::Info Profile::..</center>"+infoRight+"<br>"+ip+"</td></tr></table>";
  
  }
  
  function post_nam_ngang()
  {
  entry=document.getElementById('linepost').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode;
  sua_xoa_post(entry);
  document.getElementById('linepost').id="";
  }
  </script>
  Sau đó vào IMAGES => Goto Top cho thêm vào:
  Mã:
  <span style='display:none' id=linepost></span>
  <script type='text/javascript' > post_nam_ngang(); </script>
   
 4. Nguyen_Kain

  Nguyen_Kain Quậy hết mình Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/5/04
  Bài viết:
  1,298
  + Up skin , cái này là không thể vì IF đâu cho up skin chứ ! Nhưng bạn vẫn có thể sửa cái RSS của nó , tạo thành những skin vô cùng ấn tượng , trên mạng không thiếu những skin như thế ! ;)

  + Bỏ quảng cáo : Forum của bạn sẽ bị die bất đắc kỳ tử (die không báo trước , vì nếu nó phát hiện ra bạn bỏ quảng cáo của nó là die luôn !)

  + Việt Hóa , đã đề cập , bạn nên search lại trong 4 topic mà mình đã pm cho bạn ! (hoặc dùng chức năng search của box)

  + Chèn bộ gõ Tiếng Việt : Như trên

  + Phần sửa title ! : IF ko có chức năng sửa cái này :D

  + Member upload nhạc và flash trực tiếp :

  Thứ nhất : Cái box bạn cho phép post nhạc nhất thiết phải bật cho phép post html (đừng hỏi mình bật cái này lên ở đâu , bạn nên xem kỹ mọi thứ trước khi create 1 box)

  Thứ hai : Làm theo hướng dẫn :
  Đầu tiên các bạn vào phần acp
  Tìm Manage word Filters ở Administration
  _Ở phần Before Các bạn điền [online] hoặc bất cứ cái gì bạn thích
  _Ở phần After Các bạn cho đoạn sau vào
  PHP:
  [dohtml]<Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="
  Ở Method chọn Loose ẤN ADD FILTER
  Tiếp tục bạn lại vào đó
  _Ở phần các bạn điền [/online]
  _Ở phần After điền
  Mã:
  "ShowControls=1 Auto Start=true ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1 width=352><height=252></Embed>[/dohtml]
  -Ở Method chọn Loose
  Sau đó là xong các bạn có thể post nhạc bằng code [online]...[/online]

  Bài viết có chứ chú ý : Kidding , very simple , someone answer this :D , mình ko dùng lâu nên không nhớ cụ thể , nhưng nếu muốn đưa 1 bài viết lên chú ý thì có gì là khó nhỉ ? :D
   
 5. Nguyen_Kain

  Nguyen_Kain Quậy hết mình Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/5/04
  Bài viết:
  1,298
  Cái đấy thế nào nhỉ ? Biết nois ao đây , lâu lâu ko dùng IF rồi nên bây giờ chỉ còn có thể nhớ thôi , hình như lúc tạo forum có 1 cái đánh dấu allow post html hay đại khái như thế !! , bạn thử tìm lại xem :D

  Cái sửa title kia thì chưa có ý kiến gì ! Ai còn xài IF làm ơn giúp đỡ đi :D

  Cái code của mình là media only ! Các cái khác thì nó sẽ khác ! :))

  file *.ram và *.mid :
  PHP:
  [dohtml]<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" WIDTH=352 HEIGHT=252 pluginspage="http://www.real.com/player/index.html?src=000629realhome" src="
  PHP:
  " autostart="true" name="RealPlayer" CONTROLS="ControlPanel,StatusBar"></embed>[/dohtml]
  Flash :
  PHP:
  [dohtml]<p align="center"><object codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0 height=400 width=600 border=2 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><param name="movie" value="
  PHP:
  ">
  <param name="
  quality" value="high">
  <embed src="
  PHP:
  " quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="252" border="2">
  </embed>
  </
  object></p>[/dohtml]
  Riêng cái flash này thì khác , nó sẽ được post dưới dạng : [FLASH]Link[FLASH2]Link[/FLASH] (cách làm tương tự như trên nhé ! Hy vọng bạn biết vận dụng)

  Nhạc Video (Chỉ dùng được cho *.wmv , *.mpg , *.asf ):
  PHP:
  [dohtml]<center> <Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="
  PHP:
  " ShowControls=1 Auto Start=true ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1 width=352 height=252></Embed>
  </center>[/dohtml]
   
 6. Nguyen_Kain

  Nguyen_Kain Quậy hết mình Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/5/04
  Bài viết:
  1,298
  Bộ gõ của gamevn cũng kốc gì thông dụng đâu , bạn cứ xài bộ gõ HIM hoặc Vietyping đều ok

  Link của bộ gõ thì search lại trong box : Có 2 loại bộ gõ đây :
  _ http://thegioiquay.info/viettyping.js
  _ http://lichsuvn.info/forum/him.js

  Chèn bộ gõ = cách :
  PHP:
  <script language=JavaScript 1.2 src="[B]Link bộ gõ[/B]">
  <
  body onmouseup=ddth_mouseup() onmousedown=ddth_mouseout() onkeydown=ddth_keydown() onmouseover=ddth_mouseover() onmouseout=ddth_mouseout() bgcolor='#FFFFFF' leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" alink='#000000' vlink='#000000'>
  </
  SCRIPT>
  Trong meta tag chèn :

  PHP:
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  Minh cũng ko rõ ! :D , cụ thể là sao ? Bạn phải đưa toàn bộ cái khung đó lên mới kiểm chứng đuọc chứ !

  hoặc bằng ko cứ thay quách vào xem thế nào ;;)
   
 7. Nguyen_Kain

  Nguyen_Kain Quậy hết mình Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/5/04
  Bài viết:
  1,298
  Vào admincp -> System Settings -> IPDynamic Lite Set-up

  Đó chính là cấu hình trang chủ của IF đó , rồi lần sau , nếu muốn mọi người khi vào forum của bạn đều phải ghé qua trang chủ thì bạn chỉ việc redirect cái domain của bạn qua http://zx.invisionfree.com/xxxxxxxx/index.php?act=site là ok

  Ko post được file rar chắc là do IF nó ko cho phép post định dạng file rar , chri còn cách up qua host khác thôi ! :;)

  Chậc , nếu ko thì bạn thử chèn logo flash = đoạn code sau xem sao : (chèn vào phần logo ở Images

  PHP:
  <embed src="Link flash" width="727" height="150"
  quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer";;
  type="application/x-shockwave-flash" menu="false"
  wmode="transparent"></embed>
   
 8. Tran Le _Hai Yen

  Tran Le _Hai Yen Dragon Quest

  Tham gia ngày:
  29/12/06
  Bài viết:
  1,314
  Nơi ở:
  惨白的月儿弯弯 固
  Những lỗi thường gặp trong IBF và cách khắc phục
  ...Đây là những lỗi thường gặp phải của những mem mới xài Invisionfree, Ken hi vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn wink.gif

  **Nguồn: hội quán tin học

  1. Tại sao bạn không đăng nhập vào được Invisionfree?
  hoặc bạn cứ bị kíck out?

  ...Nếu bạn sử dụng domain ngắn như http://www.dot.tk hay http://www.cjb.net,...thì hãy đặt thêm đoạn mã sau :
  Vào Admin CP --> Skinning & Styles --> Board Wrappers --> javascript:

  QUOTE
  <script language="Javascript" type="text/javascript">
  <!--
  if (window != window.top)
  top.location.href = location.href;
  //-->
  </script>


  ...Nếu bạn dùng net.tf, net.ms hay tương tự domain hãy login vô Administration ==>Domain Settings:
  ...Ở phần cloaking: chọn cái bên dưới (Show the Destination URL in the browser line. [not yet supported] )
  - Advertising: chọn NONE (nó sẽ xóa lun cái banner quảng cáo wink.gif của domain)

  2./ Tại sao bạn không thể đăng bài hoặc trả lời được ở box nào cả, chỉ nhận được msg sau:

  "This forum is read only, no new posts or replies can be made."

  ...Admin CP -> Forum Control -> Manage Forums:
  Bấm vào "Settings" cạnh cái box mà bạn không thể đăng bài.
  Dưới Basic Settings, tìm "Forum State". Kế đó, đổi setting tới Active.
  Kéo xuống tận cuối cùng của trang đó và bấm vào "Edit this forum"

  3./ Nếu bạn nhận được lỗi này "You do not have permission to view this board"
  hoặc "Sorry, you are not permitted to use this board"

  ...Để sửa lỗi này hãy vào Admin CP -> Users and Groups -> Manage User Groups, bấm Edit Group:
  Dưới "Global Permissions" find "Can view board?" và chọn Yes.
  Bấm Complete Edit.
  ...Tương tự làm như thế với những nhóm khác ..

  4./ Một số bài đăng của diễn đàn bạn sao tự nhiên biến mất ?

  ...Có thể bởi vì sự chỉnh ngày tháng nó đã khiến một số bài đăng đã lâu bị dấu đi. Để sửa lại hãy vào Admin CP -> Forum Control -> Manage Forums -> Settings:
  Default date cut off for topic display => Show All" rồi bấm vào "Edit this Forum".
  ...Nếu vẫn chưa giải quyết được thì lại thử như sau:
  Admin CP -> System Settings -> Topics, Posts & Polls
  Number of topics per forum page => nếu đang là 0 thì sửa lại thành 15 hoặc hơn.

  5./ Bạn nhận được nhận được lời nhắn như sau:

  "No topics were found. This is either because there are no topics in this forum, or the topics are older than the current age cut-off"

  ...Cách sửa : Admin CP -> Users & Groups -> Manage User Groups -> Edit Group (for groups affected)
  Can view other members topics?
  Đổi tới yes, sau đó bấm vào complete edit.

  6./ Invisionfree chỉ cho phép không quá 20.000 ký tự..Vậy tôi muốn rút ngắn cho những mã chèn thì phải làm sao?

  ...Copy rùi paste code vào trong Notepad sau đó bỏ đi script tag ở đầu và ở cuối (<script> hay <script type="text/javascript">,... và ở cuối là </script>) rùi save nó.

  **Name: viết tên file vào
  **Save as: all files
  **Type utf-8
  **Save theo dạng: .js

  ...Cuối cùng upload lên một host nào đó để lấy URL, rùi copy lấy cái url bỏ vào đoạn script ngắn này:
  Code:
  Mã:
  <script type="text/javascript" src="URL của đoạn mã bạn vừa Upload lên"></script>
  ./ Tại sao khi bạn post bài xong thì bài viết biến mất và kèm theo msg sau:

  "Thanks, Your post will be previewed by a moderator before it is added to this topic"

  **Sửa: ACP => Forum Control => Manage Forums => Settings => Moderate postings?
  (Requires a moderator to manually add posts/topics to the forum) => chọn NO

  Hy vọng giúp ích cho các bạn [​IMG]
   

Chia sẻ trang này