[Tutorial] - Slide, Chain Spells

Thảo luận trong 'World Editor' bắt đầu bởi Tom_Kazansky, 9/7/08.

 1. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Tom có 1 tutorial về:
  - How to Slide: làm thế nào để "trượt" ::)
  - How to make chain, bounce spell: tạo spell mà nhảy từ unit này qua unit khác

  -------- How to Slide ------
  Để cho 1 unit trượt thì chắc chắn ko thể dùng 1 lệnh move unit, vì đó là instant - ngay lập tức, nên phải dùng timer để move nhiều lần, vậy sẽ giống "trượt" hơn.
  Cần 4 variable:
  SlideUnit, type là unit, dùng cho unit trượt <- ko cần hơi phí
  SlideDistance, type là real, khoảng cách mỗi lần move <=> tốc độ slide
  SlideAngle, type là real, góc slide
  SlideTick, type là integer, tick tak, đây là biến dùng để "đếm" số lần move, nếu = 0 -> dừng slide

  Ngoài ra tạo thêm 2 var, TempLoc và TempLoc2, type là point, (temp = temporary) để dùng tạm thời, tức là dùng xong thì bỏ luôn, ko như các var trên.

  Mã:
  SlideMove //để OFF sẵn
    Events
      Time - Every 0.04 seconds of game time
    Conditions
    Actions
      If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
          SlideTick Equal to 0  //tick = 0, dừng trigger thôi
        Then - Actions
          Trigger - Turn off (This trigger)
          Skip remaining actions
        Else - Actions
      -------- ---------------- --------
      Set SlideTick = (SlideTick - 1) //giảm tick
      Set TempLoc = (Position of SlideUnit) //phải cho point vào variable để remove, ko thì sẽ leak
      Set TempLoc2 = (TempLoc offset by SlideDistance towards SlideAngle degrees) //phải cho point vào variable để remove, ko thì sẽ leak
      Unit - Move SlideUnit instantly to TempLoc2
      Special Effect - Create a special effect at TempLoc2 using Abilities\Spells\Human\FlakCannons\FlakTarget.mdl  //tạo effect "khói"
      Special Effect - Destroy (Last created special effect)
      Destructible - Pick every destructible within 200.00 of TempLoc2 and do (Actions)
         Loop - Actions
              Destructible - Kill (Picked destructible)  //phá cây
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )  //cái này để remove leak
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 ) //cái này để remove leak
  
  Chú ý những dòng chữ sau "//" chỉ là giải thích, ko cần thiết.

  Áp dụng để tạo skill knockback:
  Tạo 1 ability tên là Storm Hammer, có 4 level (thiệt ra là Greater Bash :'> )
  add cho hero, sau đó tạo thêm trigger:
  cần biến: TempUnit (unit), TempInt( integer)
  Mã:
  Storm Hammer
    Events
      Unit - A unit Is attacked
    Conditions
      (Level of Storm Hammer for (Attacking unit)) Greater than 0 //phải có ability, tức là phải học rồi ấy
      (Random integer number between 1 and 100) Less than or equal to 17 //17% chance
      ((Triggering unit) is A structure) Equal to False //ko có cái này, knock cả building, 8-}, và nếu cần có thể thêm điều kiện
    Actions
      Set TempUnit = (Attacking unit)
      Set TempInt = (Level of Storm Hammer for TempUnit) //level của skill
      Set SlideUnit = (Attacked unit) //knockback unit bị đánh
      Set TempLoc = (Position of TempUnit) 
      Set TempLoc2 = (Position of SlideUnit)
      Set SlideAngle = (Angle from TempLoc to TempLoc2)
      Set SlideTick = 20 //tick = 20, mỗi tick là 0.04 (xem event của trigger Slide) -> cần 20 * 0.04 = 0.8 giây để move xong, tương đương với 0.8s stun ::)
      Set SlideDistance = ((90.00 + (30.00 x (Real(TempInt)))) / (Real(SlideTick))) //khoảng cách slide = khoảng cách knockback / số tick
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
      Trigger - Turn on SlideMove <gen> //bật slide lên
      -------- -------------------- --------
      Animation - Play TempUnit's attack slam animation //slam vào unit bị đánh cho máu :'>
      Animation - Queue TempUnit's ready animation //sau khi slam thì unit này sẽ trở về động tác ready (stand ready)
      Unit - Cause TempUnit to damage SlideUnit, dealing (25.00 x (Real(TempInt))) damage of attack type Chaos and damage type Universal //deal bonus dam
  //thêm tí text ghi số dam bonus, chà, cũng ko cần lắm, nhg cứ thêm vào (visual thôi) :D
      Floating Text - Create floating text that reads ((String((25 x TempInt))) + !) above SlideUnit[SlideIndex] with Z offset 0.00, using font size 10.00, color (50.00%, 0.00%, 100.00%), and 0.00% transparency
      Floating Text - Set the velocity of (Last created floating text) to 64.00 towards 90.00 degrees
      Floating Text - Change (Last created floating text): Disable permanence
      Floating Text - Change the lifespan of (Last created floating text) to 3.00 seconds
      Floating Text - Change the fading age of (Last created floating text) to 1.00 seconds
  
  Thế là xong knockback.
  Tương tự cách trên, các bạn có thể tạo các spell slide khác.

  Nhưng chú ý là theo cách trên, Slide này sẽ ko MUI (Multi Unit Instanceable), MUI đc hiểu là nhiều unit cast spell 1 lúc cũng ko sao cả. Ko MUI tức là nếu 2 unit trở lên mà cùng Slide thì sẽ gây ra lỗi (unit thứ 2 slide thì unit 1 sẽ ko slide nữa)
  Do vậy hãy dùng mảng, array.
  Các var cần thiết:

  SlideUnit, type là unit, có array
  SlideDistance, type là real, có array
  SlideAngle, type là real, có array
  SlideTick, type là integer, có array
  SlideIndex, type là integer, ko array, biến này dùng để đếm số slide đang dùng.

  TempLoc, TempLoc2, type point, ko array. dùng tạm thời
  trigger như sau:
  Mã:
  SlideMove // ko cần OFF sẵn, cứ ON luôn
    Events
      Time - Every 0.04 seconds of game time
    Conditions
    Actions
      For each (Integer A) from 1 to SlideIndex, do (Actions)
        Loop - Actions
          If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
              SlideTick[(Integer A)] Equal to 0
            Then - Actions
              For each (Integer B) from (Integer A) to (SlideIndex - 1), do (Actions)
                Loop - Actions
                  Set SlideAngle[(Integer B)] = SlideAngle[((Integer B) + 1)]
                  Set SlideDistance[(Integer B)] = SlideDistance[((Integer B) + 1)]
                  Set SlideTick[(Integer B)] = SlideTick[((Integer B) + 1)]
                  Set SlideUnit[(Integer B)] = SlideUnit[((Integer B) + 1)]
              Set SlideIndex = (SlideIndex - 1)
            Else - Actions
          -------- ---------------- --------
          If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
              SlideTick[(Integer A)] Greater than 0
            Then - Actions
              Set SlideTick[(Integer A)] = (SlideTick[(Integer A)] - 1)
              Set TempLoc = (Position of SlideUnit[(Integer A)])
              Set TempLoc2 = (TempLoc offset by SlideDistance[(Integer A)] towards SlideAngle[(Integer A)] degrees)
              Unit - Move SlideUnit[(Integer A)] instantly to TempLoc2
              Special Effect - Create a special effect at TempLoc2 using Abilities\Spells\Human\FlakCannons\FlakTarget.mdl
              Destructible - Pick every destructible within 200.00 of TempLoc2 and do (Actions)
                Loop - Actions
                  Destructible - Kill (Picked destructible)
              Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
              Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
            Else - Actions
  
  Đầu tiên có 1 cái loop, vòng lặp từ 1 đến SlideIndex (số slide đang dùng ấy) Nếu SlideIndex = 0 thì ko lặp.

  Sau đó kiểm tra SlideTick từ 1 đến SlideIndex, cái nào = 0 thì dừng slide đó, nhg thay vì tắt trigger như trên thì ta giảm SlideIndex.


  Mã:
  For each (Integer B) from (Integer A) to (SlideIndex - 1), do (Actions)
                Loop - Actions
                  Set SlideAngle[(Integer A)] = SlideAngle[((Integer A) + 1)]
                  Set SlideDistance[(Integer A)] = SlideDistance[((Integer A) + 1)]
                  Set SlideTick[(Integer A)] = SlideTick[((Integer A) + 1)]
                  Set SlideUnit[(Integer A)] = SlideUnit[((Integer A) + 1)]
              Set SlideIndex = (SlideIndex - 1)
  Loop B này dùng để đẩy index lùi lại. Ví dụ ta có thế này:
  Mã:
  1 2 3 4 5 6 7
  Và Slide 4 dừng, thì phải lặp từ slide 4, và đẩy các dữ liệu (unit, distance, angle, tick) lùi lại, tức là 5 -> 4, 6 -> 5, 7 -> 6 và giảm SlideIndex đi 1 đơn vị
  Mã:
  1 2 3 4 5 6 7 //cũ: index = 7
  1 2 3 5 6 7   //đẩy lùi lại, bây giờ index = 6
  
  còn phía dưới thì cứ move unit bình thường.

  Bây giờ Slide đã MUI rồi, 100 unit slide cùng lúc cũng ko sao.
  ---
  Vậy mọi người thử tạo 1 spell: melee cast range, cast vào 1 unit thì deal dam và knock unit đó.
  ----

  ------- Chain Spells ----
  Tom sẽ hướng dẫn tạo Chain Mana Burn
  Tạo 1 spell base từ Mana Burn, hero spell, 4 level, add cho hero
  Tạo 1 spell nữa cũng base từ Mana Burn, unit spell, 20 level, đây là spell cho dummy unit.
  Tạo 1 dummy unit, model = .mdl, có skill Locust (Aloc)

  Vô trigger:
  Cần các biến:
  TempUnit, TempUnit2, Dummy (unit)
  TempInt (integer)
  TempGroup (unit group) //unit nào bị trúng rồi thì add vào đây, ko cho trúng 2 lần
  TempLoc, TempLoc2 (point)
  LoopInteger (integer) //dùng cho vòng lặp thay cho Integer A, dùng biến này để lặp thì có thể thoát khỏi vòng lặp bằng cách đặt biến này lớn hơn giá trị cuối.

  Mã:
  MindBurn
    Events
      Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
      (Ability being cast) Equal to Mind Burn 
    Actions
      Set TempUnit = (Triggering unit)
      Set TempInt = (Level of Mind Burn for TempUnit)
      Set TempUnit2 = (Target unit of ability being cast)
      Set TempLoc = (Position of TempUnit2)
      Unit Group - Add TempUnit2 to TempGroup //mục tiêu chắc chắn là bị burn rồi nên add vào group luôn
      For each (Integer LoopInteger) from 1 to 4, do (Actions) //1 -> 4 -> jump 4 lần
        Loop - Actions
          Wait 0.10 seconds //đợi 1 tí :)
          Custom script:  set bj_wantDestroyGroup = true //cái này để group mà sau khi pick random sẽ bị destroy, remove leak thôi
          Set TempUnit2 = (Random unit from (Units within 600.00 of TempLoc matching ((((((Matching unit) is alive) Equal to True) and (((Matching unit) is in TempGroup) Equal to False)) and (((Matching unit) is Magic Immune) Equal to False)) and ((((Matching unit) belongs to an enemy
  //Chú ý điều kiện nha
          If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
              TempUnit2 Equal to No unit
            Then - Actions
              Set LoopInteger = 10 //ko có unit nào thì thoát khỏi vòng lặp
              Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
            Else - Actions
  //Có unit, pick đc, vậy thì tạo dummy unit ở vị trí unit cũ đã bị burn (TempLoc) và burn unit này
              Unit - Create 1 Dummy Unit for (Owner of TempUnit) at TempLoc facing 0.00 degrees // tạo dummy unit
              Set Dummy = (Last created unit)
              Unit - Add a 1.00 second Generic expiration timer to Dummy
              Unit - Add Mana Burn (Dummy) to Dummy
              Unit - Set level of Mana Burn (Dummy) for Dummy to (((TempInt - 1) x 5) + LoopInteger)
              Unit - Order Dummy to Night Elf Demon Hunter - Mana Burn TempUnit2 //cast mana burn
              Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
              Unit Group - Add TempUnit2 to TempGroup //bị burn thì add vào group
              Set TempLoc = (Position of TempUnit2) //lưu lại vị trí unit vừa bị burn
      Unit Group - Remove all units from TempGroup //xóa các unit trong TempGroup
  
  (Nhìn khó lắm, có gì xem demo map ok hơn ::) )
  Chú ý spell trên ko MUI
  ----
  Bây giờ tạo Chain Frost nhá. (non MUI)
  Cần 1 spell Chain Frost để hero cast, base từ skill nào target single, Tom dùng Channel, còn dùng Chain Lightning cũng ko sao, bỏ damage, lightning effect đi là ok, hoặc Cripple (duration = 0.01, 0 = forever đấy)
  Thêm Frost Nova cho dummy, damage của chain frost là damage của spell này.
  Tạo dummy unit có model = quả cầu băng, đạn của Frost Wyrm ấy. có skill Locust

  Các biến:
  ChainFrostCaster - unit
  ChainFrostBall - unit
  ChainFrostTarget - unit
  ChainFrostJump - integer
  ChainFrostSpeed - real

  tốc độ bay của Chain Frost = ChainFrostSpeed * 25, vì timer 0.04 -> 1s move đc 25 lần nên nhân với 25 sẽ ra tốc độ mối giây

  TempLoc, TempLoc2 - point

  Triggers:

  Mã:
  ChainFrost
    Events
      Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
      (Ability being cast) Equal to Chain Frost 
    Actions
      Set ChainFrostCaster = (Triggering unit)
      Set ChainFrostTarget = (Target unit of ability being cast)
      Set ChainFrostJump = 7
      Set ChainFrostSpeed = 25.00 //tốc độ mỗi giây: 25 * 25 = 625
      Set TempInt = (Level of Chain Frost for ChainFrostCaster)
      Set TempLoc = (Position of ChainFrostCaster)
      Unit - Create 1 Dummy Chain Frost for Player 1 (Red) at TempLoc facing (Facing of ChainFrostCaster) degrees //tạo dummy unit
      Set ChainFrostBall = (Last created unit)
      Unit - Add Chain Frost Nova (dummy) to ChainFrostBall
      Unit - Set level of Chain Frost Nova (dummy) for ChainFrostBall to TempInt
      Unit - Add Crow Form to ChainFrostBall //trick, mẹo, để thay đổi fly height của unit
      Unit - Remove Crow Form from ChainFrostBall //trick, mẹo, để thay đổi fly height của unit
      Animation - Change ChainFrostBall flying height to 60.00 at 0.00
      Trigger - Turn on ChainFrostBounce <gen>
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
  

  Mã:
  ChainFrostBounce //để OFF sẵn
    Events
      Time - Every 0.04 seconds of game time
    Conditions
    Actions
      Set TempLoc = (Position of ChainFrostBall)
      Set TempLoc2 = (Position of ChainFrostTarget)
      If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
          (Distance between TempLoc and TempLoc2) Less than or equal to 100.00  //khoảng cách giữa quả cầu và mục tiêu
        Then - Actions
          If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions //khoảng cách đủ gần rồi thì kiểm tra thêm điều kiện nữa
              (ChainFrostTarget is Magic Immune) Equal to False // ko kháng phép
              (ChainFrostTarget is alive) Equal to True //phải còn sống
              (ChainFrostTarget is visible to (Owner of ChainFrostCaster)) Equal to True //phải nhìn thấy đc
            Then - Actions
              Unit - Order ChainFrostBall to Undead Lich - Frost Nova ChainFrostTarget //cast thôi
            Else - Actions
          Custom script:  set bj_wantDestroyGroup = true
  //pick 1 mục tiêu mới, chà hơi nhiều điều kiện nhỉ :D
          Set ChainFrostTarget = (Random unit from (Units within 600.00 of TempLoc2 matching ((((((Matching unit) is alive) Equal to True) and ((Matching unit) Not equal to ChainFrostTarget)) and (((Matching unit) is Magic Immune) Equal to False)) and ((((Matching unit) belongs to an enemy o
          Set ChainFrostJump = (ChainFrostJump - 1) //số lần nhảy
        Else - Actions
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
      If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
          Or - Any (Conditions) are true //điều kiện hoặc
            Conditions
              ChainFrostTarget Equal to No unit //ko còn unit nào để nhảy vô nữa
              ChainFrostJump Equal to 0 // nhảy đủ rồi
        Then - Actions
          Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
          Trigger - Turn off (This trigger) //tắt trigger
          Unit - Kill ChainFrostBall //cho nổ quả cầu
          Skip remaining actions
        Else - Actions
  //phần dười chỉ là move quả cầu về phía mục tiêu thôi
      Set TempLoc2 = (Position of ChainFrostTarget)
      Set TempReal = (Angle from TempLoc to TempLoc2)
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
      Set TempLoc2 = (TempLoc offset by ChainFrostSpeed towards TempReal degrees)
      Unit - Move ChainFrostBall instantly to TempLoc2, facing TempReal degrees
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
      Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
  
  Spell này là tạo 1 dummy unit rồi move dummy unit đó về hướng mục tiêu, đến gần thì cast Frost Nova, sau đó pick 1 mục tiêu mới để nhảy vào, và cứ tiếp tục như thế.
  Và tất nhiên là ko MUI

  Muốn skill này MUI thì làm theo cách dùng mảng như Slide ấy.

  ---
  Mọi người theo cách này thử tạo spell Paralyzing Cask nhá, chain Firebolt thôi.
  ---
  Mọi người đọc đến đây, chắc chắn chả hiểu gì, lỗi do Tom thôi (vì ko có chuyên môn gì hết, dốt văn)
  Vậy mọi người xem demo map Tom attach ở dưới nhá. :)>-
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 10/2/11
  WorldCyberGames thích bài này.
 2. Jin Axl

  Jin Axl > Draw 2 Life Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  2/3/06
  Bài viết:
  7,843
  Nơi ở:
  Over the rainbow
  Yo ! Bravo ! :o
  +Rep !
  Useful topic for newbies learning triggers ;)) (me, for example =)))
  Keep going ! :D

  -----
  Ai ko hiểu cái phần ông diễn giải cũng dc, copy cái event xuống trigger cũng xong 80% rồi =))
   
 3. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  uhm, hiểu thì... chết liền, thật đấy :|

  Diễn giải thật là khó :((
   
 4. Jin Axl

  Jin Axl > Draw 2 Life Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  2/3/06
  Bài viết:
  7,843
  Nơi ở:
  Over the rainbow
  Tui hiểu này /:) Có chết liền đâu ? :>
  Viết tiếp bài 2 về .... cách làm skill dạng Backtrack của Void ?:-?
   
 5. sukaraki

  sukaraki Phó đề hạt

  Tham gia ngày:
  12/5/08
  Bài viết:
  356
  Nơi ở:
  Demonworld
  khỏi hiểu, vì làm = trigger cũng quen rồi.Giờ đụng ba cái vụ làm skill lướt xuyên người, lướt vẽ chữ "Hehe" hoặc nhảy từ thằng này qua thằng khác làm nhuyễn hết rồi.Tiếp thu cách làm mới cũng tốt, nhưng mà nhức đầu wá . Mới vào topic tưởng có cách nào ngắn >>> rẹt rẹt, kéo chuột xuống .... chuột thì đơ , người thì há mồm .Dài quá T_T . Slide chỉ cần 2 trigger , mỗi cái vài ba dòng >> nếu biết turn on turn off đúng chỗ thì sẽ ko lag hay bug gì cả.
   
 6. [s]tarboy

  [s]tarboy Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  25/5/07
  Bài viết:
  961
  Vậy post trigger ông làm lên đi , giấu nghề hoài =))
   
 7. A.G

  A.G Quản lĩnh

  Tham gia ngày:
  16/4/07
  Bài viết:
  1,906
  Convert sang Jass đc ko T_T

  Spell nào ngắn ngắn thì tôi mới làm = GUI, spell dài làm = GUI công nhận cực oải, ng` quen rồi ko sao, như mình cứ click click, xong mò mò từng cái event, dã man T_____T
   
 8. Jin Axl

  Jin Axl > Draw 2 Life Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  2/3/06
  Bài viết:
  7,843
  Nơi ở:
  Over the rainbow
  Thấy chữ [Tutorial] trên đầu topic ko ?:-/
  Mấy thằng pro WE giỏi JASS xéo chỗ khác =)) Chỗ này là lớp vỡ lòng để cho đại giáo sư tiến sĩ Tom dạy [-(
   
 9. A.G

  A.G Quản lĩnh

  Tham gia ngày:
  16/4/07
  Bài viết:
  1,906
  Thế hóa ra cậu ko biết Jass nó dễ hơn GUI à :| ? Hơn nữa bây giờ hầu hết mọi ng` đều làm Map = Jass, Tutorial cũng toàn Jass, nếu hướng dẫn thì nên theo hướng Jass hơn là GUI.
   
 10. Jin Axl

  Jin Axl > Draw 2 Life Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  2/3/06
  Bài viết:
  7,843
  Nơi ở:
  Over the rainbow
  JASS mà dễ hơn GUI à ?:o
  Quái gở quái gở =((
  Nhưng GUI thì giống như là từ nguyên lý căn bản để giải quyết vấn đề, thí dụ làm spell này dựa trên nguyên lý a, sử dụng unitcaster x để cast spell y vào thời điểm z tại vị trí k v.v.... thì dễ hiểu hơn chứ ?:-?
   
 11. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Jass ko dễ hơn GUI, nhg nhanh hơn, tuy nhiên GUI ko bao giờ mắc lỗi "đánh máy" cả :D
  GUI là giao diện cho Jass mà, gọi là dễ hơn cho newbie. Còn thực sự Jass sẽ nhanh hơn "đánh máy" phải nhanh hơn click chuột chứ ;))
  ----
  Nhg cho dù GUI hay Jass, một map mà tạo = GUI thôi thì cũng chả sao, miễn là ít lag và tất nhiên là ko có memory leak (có lẽ tui nên có 1 tutorial về memory leak)
  Và cho dù một map vớ vẩn cũng ko trở thành 1 map hay chỉ với việc sử dụng Jass.
  ----
  Tất nhiên vì sự hạn chế của GUI nên các map maker phần lớn đều chuyển sang dùng Jass, và thậm chí là vJass (the NewGen)
  ----
  Newbie thì học GUI là tốt nhất, rồi chuyển sang Jass từ từ, ko sao cả.
   
 12. god_of_the_noob

  god_of_the_noob Vệ úy

  Tham gia ngày:
  6/3/08
  Bài viết:
  188
  Nơi ở:
  Bốn bể là nhà
  anh tom check cách làm này thử..............
  nói ngắn thui là cái spell chain có thể bỏ thêm 1 buff vào như stun...slowed.... khi mà pick unit thì unit đó ko đc có cái buff đó mơi thực hiên vậy đc ko:-/:-/:-/:-/....em làm cách này ra cái chain of stun.........hiệu quả bất ngờ:D:D:D
   
 13. Vua_Do_Hoa

  Vua_Do_Hoa Phó đề hạt

  Tham gia ngày:
  30/3/08
  Bài viết:
  217
  Nơi ở:
  Tp Hồ Chí Minh
  GUI là gì thế mấy Pro;;)
  Làm ơn chỉ giáo
  à !!! nếu học thì sẽ học như thế nào vậy mấy Pro ... Chỉ cho Newbie này với, down ở đâu
   
 14. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  GUI là trigger bình thường đó
  ----
  @god_of_the_noob, thì em cứ tạo đi, theo anh hướng dẫn ấy (nếu hiểu), làm thử cái Paralyzing Cask đi, bounce - Fire Bolt thôi :;)
   
 15. chomap007

  chomap007 Đề hạt

  Tham gia ngày:
  20/11/06
  Bài viết:
  402
  cho tui hỏi chiêu unitl của blood seeker làm bằng GUI được ko vậy( để còn thêm mắm thêm muối vô nữa)
   
 16. Vua_Do_Hoa

  Vua_Do_Hoa Phó đề hạt

  Tham gia ngày:
  30/3/08
  Bài viết:
  217
  Nơi ở:
  Tp Hồ Chí Minh
  Sao Topic này chẳn ai quay lại nhỉ . Thôi tạm hỏi 1 cái nha anh Tom.
  Em thấy cái làm MUI ấy khó hiểu quá , làm mấy bửa rồi mà ko hiểu gì hết anh ơi . Anh làm ơn chỉ cặn kẽ hơn được không. Làm ơn Chỉ tỉ mỉ hơn ít nhất là với 2 skill để chúng em có thể so sánh cách dùng .
   
 17. sukaraki

  sukaraki Phó đề hạt

  Tham gia ngày:
  12/5/08
  Bài viết:
  356
  Nơi ở:
  Demonworld
  - Topic không có reply vì 2 lý do của chủ topic :
  1- Trình bày không đẹp mắt và không có điểm nhấn. Với mỗi tiêu đề hoặc những chỗ quan trọng phải nhấn như vầy nè :D .Với bài viết dài như vậy mà chỗ nào cũng cùng 1 size chữ, cùng 1 màu chữ thì sẽ dễ gây quáng mắt người đọc >> khiến nản.
  2- Cách nói chuyện với newbie còn chưa chuẩn. Nói với newbie, khi đặt tên biến nên đặt tên theo tiếng Việt, vì với những dòng lệnh của GUI hay Jass, vốn dĩ đã từ tiếng Anh, nếu đặt biến cũng theo tiếng Anh thì làm newbie dễ lầm lẫn. Ví dụ là TempLoc >> đặt là [vị trí ... gì đó ] nói chung điểm nhấn ở đây chính là ngoặc vuông , và nó là tiếng Việt nên sẽ nổi hẳn lên.Nói sao nhỉ ? gọi là đập vào mắt người xem

  @ Chính vì những lý do trên mà các Topic của anh Tom ít reply [suy ra ít có người hiểu, ko hiểu nên ko reply :D] .Anh Tom ơi, về cách nói chuyện với newbie xem ra anh cần theo học em 1 khóa :)) - nếu ko mấy cái tut sau này của anh cũng bị tụi newbie nó lơ như mấy cái tut trước >"< hôm nay em post bài này phụ anh up cái tut này lên đã :D
   
 18. YAN[asian]

  YAN[asian] Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  27/3/07
  Bài viết:
  812
  Cho hỏi chút...cái dòng này sao mình tìm mãi ko thấy nhỉ? Cái dòng bôi đen ấy...

  Thứ 2, phải làm cái knockback trc rồi mới làm cái Greater Bash đúng ko?

  Còn như sukaraki nói là đúng đấy :D, diễn đạt cần phải có nhấn mạnh, vd như...:

  ;;)
   
 19. Diệp Thanh

  Diệp Thanh Kirin Tor Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  7/2/04
  Bài viết:
  1,824
  Nơi ở:
  Kirin Tor
  Căn bản thì các topic của Tom là Jass mà trong forum số người biết GUI còn ít nói chi đến JASS>>>đọc ko hiểu thì ko reply....biết gì mà reply :D
   
 20. Exp1111

  Exp1111 Đề hạt

  Tham gia ngày:
  19/9/08
  Bài viết:
  486
  Nơi ở:
  HN123
  Này, tại sao dùng Array thì Ai cast nó chả ra cái quái gì thế???
   

Chia sẻ trang này