Poll Results: Give Away or Ban? [Riêng 18+, Pedo,... là ban theo nội quy]

Members who voted for '#3 Cóc nên tiết chế lại, áp dụng luật vote ban cho con Cóc'