Poll Results: Give Away or Ban? [Riêng 18+, Pedo,... là ban theo nội quy]

Members who voted for '#4 Cóc nên tiết chế lại, áp dụng luật vote ban cho toàn bộ Box 21'