Poll Results: Give Away or Ban? [Riêng 18+, Pedo,... là ban theo nội quy]

Members who voted for '#5 Cấm Cóc tạo topic mới'