Poll Results: Give Away or Ban? [Riêng 18+, Pedo,... là ban theo nội quy]

Members who voted for '#7 Bắt buộc để Signature "Xin lỗi nếu content này đã làm phiền"'